BUXAWEB

HISTÒRIA Recursos

Cronologia

Bibliografia Vocabulari Personatges

Socials

Temes


Història

 

 

 

Bibliografia
bàsica

Recursos
Internet

Dossiers didàctics de temes
d'història del món contemporani.
Estan adreçats al públic en general i especialment
al professorat i alumnat
de Secundària (ESO, FP i Batxillerat)


ÍNDEX DE TEMES

Història del món contemporani | Història contemporània d'Espanya i de Catalunya

 
TEMES D'HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
El naixement del món contemporani
(1750-1815)
L'Antic Règim
La Revolució Industrial
La Revolució Americana
(1775-1783)
La Revolució Francesa
(1789-1799)
L'època napoleònica
(1799-1815)
Liberalisme i nacionalisme
(1815-1871)
La Restauració i les revolucions burgeses
(1815-1848)
Els nacionalismes
La unificació d'Itàlia
(1848-1870)
La unificació d'Alemanya
(1815-1871)
Socialisme i moviment obrer
(1780-1918)
Les teories socialistes
El moviment obrer
Industrialització i imperialisme
(1870-1914)
La Segona Revolució Industrial
Imperialisme i colonialisme
L'època dels grans conflictes
(1914-1945)
La Primera Guerra Mundial
(1914-1918)
La Revolució Russa (1917)
El crac de 1929
Els feixismes
El feixisme italià
(1922-1943)
El nazisme alemany
(1933-1945)
La Segona Guerra Mundial
(1939-1945)
El món després de 1945 La guerra freda i la política de blocs
(1947-1991)
Descolonització i Tercer Món
La Unió Europea
ETAPES POLÍTIQUES DE L'ESPANYA CONTEMPORÀNIA

Crisi de l'Antic Règim
(1808-1833)

La guerra del Francès
Josep I / Junta i Regència
(1808-1814)
Regnat de Ferran VII
(1814-1833)
Restauració absolutista
(1814-1820)
Trienni Liberal
(1820-1823)
Dècada Ominosa
(1823-1833)
Construcció de l'Estat liberal
(1833-1874)
El regnat
d'Isabel II
(1833-1868)
L'època de les regències
(1833-1843)
Regència de Maria Cristina
(1833-1840)
Regència d'Espartero
(1840-1843)
Majoria d'edat
d'Isabel II
(1843-1868)
Dècada Moderada
(1843-1854)
Bienni Progressista
(1854-1856)
Governs Unió Liberal i moderats
(1856-1868)
El Sexenni revolucionari
(1868-1874)
Revolució i govern Serrano
(1868-1870)
Monarquia d'Amadeu I
(1871-1873)
La Primera República
(1873-1874)
Segon govern Serrano
(1874)
La Restauració
(1874-1898)
Regnat d'Alfons XII
(1875-1885)
Regència de Maria Cristina
(1885-1902)
La crisi de la Restauració
(1898-1931)
Regnat d'Alfons XIII
(1902-1931)
La crisi del règim
(1898-1923)
Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930)
Caiguda de la monarquia
(1930-1931)
La Segona República
(1931-1936)
Govern Provisional
(1931)
Bienni Reformador
(1931-1933)
Bienni Negre
(1933-1936)
Govern del Front Popular
(1936)
La Guerra Civil espanyola
(1936-1939)
L'Espanya republicana
L'Espanya nacional
El franquisme
(1939-1975)
Autarquia i aïllament
(1939-1951)
Obertura i transició
(1951-1959)
Modernització i desenvolupament
(1959-1973)
Crisi del règim
(1973-1975)
Regnat de Joan Carles I
(des de 1975)
La transició
(1975-1982)
Govern Arias Navarro
(1975-1976)
Govern Suárez
(1976-1981)
Govern Calvo Sotelo
(1981-1982)
La democràcia
(des de 1982)
Govern González
(1982-1996)
Govern Aznar
(1996-2004)
Govern Zapatero
(2004-2011)
Govern Rajoy
(des de 2011)

AVÍS IMPORTANT

Els continguts d'aquests dossiers de temes d'història contemporània no són pas apunts, sinó materials complementaris. En cada dossier hi ha una breu introducció a mode de presentació, un recull de conceptes referits al tema, ordenats segons un guió, una selecció de personatges relacionats amb el tema, una cronologia bàsica i, finalment, un llistat de bibliografia i filmografia.
Cal dir que tots aquests materials estan pensats per a ser utilitzats bàsicament per professorat i alumnat de Ciències Socials de l'ESO, del Batxillerat i dels primers cursos universitaris. Així, la lliure utilització d'aquests materials s'entén que és per a finalitat exclusivament acadèmica.

PER A CASTELLANOPARLANTS

La traducció al castellà d'aquests dossiers es pot fer utilitzant qualsevol traductor dels molts que hi ha a Internet. Un dels millors actualment és el sistema de traducció automàtica català-castellà que ofereix interNOSTRUM.
Com ja és prou sabut, la fiabilitat dels traductors no és pas absoluta i, per tant, és molt possible que la traducció vingui amb errors.
Per a traduir la pàgina, cal introduir en el formulari l'adreça completa a l'espai URL.

interNOSTRUM

Inici

Bibliografia bàsica

Al nivell al que van adreçats aquests dossiers les millors fonts són els llibres de text de la matèria (Ciències Socials a l'ESO i Història del Món Contemporani -Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials- i Història -Matèria Comuna- al Batxillerat).
En aquesta selecció bibliogràfica s'inclouen obres que, pel seu caràcter
complementari, sintètic o de visió general, són especialment interessants.

Manuals d'Història Contemporània Universal

 • DD.AA. Manual de Historia Universal (volums 7, 8 i 9). Historia 16. Madrid.
 • DD.AA. Introducció a la història contemporània (síntesi i documents). Columna. Barcelona, 1989.
 • MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. Introducción a la Historia Contemporánea (2 volums). Istmo. Madrid, 1983.
 • NÉRÉ, J. Historia Contemporánea. Labor. Barcelona, 1982.
 • PALMER, R. i COLTON, J. Historia Contemporánea. Akal. Madrid, 1980.

Manuals d'Història Contemporània d'Espanya

 • ARTOLA, M. (dir.) Historia de España Alfaguara (volums V, VI i VII). Alianza Universidad. Madrid, 1973.
 • CARR, R.  España 1808-1975. Ariel. Barcelona, 1990.
 • CARR, R.  España, de la Restauración a la democracia (1875-1990). Ariel. Barcelona.
 • VILAR, P. Història d'Espanya. Crítica. Barcelona, 1984.

Manuals d'Història Contemporània de Catalunya

 • BALCELLS, A. (dir.) Història dels Països Catalans. Vol. 2: De 1714 a 1975. Edhasa. Barcelona, 1980.
 • COMES, P.; VERGÉS, O. i RUIZ CALONJA, J. Història Contemporània de Catalunya. Teide. Barcelona, 1978.
 • DD.AA. Història de Catalunya. Columna. Barcelona, 1989.
 • FIGUERES I ARTIGUES, J.M. Història Contemporània de Catalunya. Editorial UOC. Barcelona, 2003.
 • SALRACH, J.M. (dir.) Història de Catalunya (Volums 5 i 6). Salvat. Barcelona, 1978.

Col.leccions monogràfiques

 • DD.AA. Col.lecció Historia del Mundo Contemporáneo. Akal. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Cuadernos de Historia 16. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Historia del Mundo para Jóvenes. Akal-Cambridge. Madrid
 • DD.AA. Col.lecció Historia Universal del siglo XX. Historia 16. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Cuadernos del Mundo Actual. Historia 16. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Historia de España. Historia 16. Madrid.
 • DD.AA. Col.lecció Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona.

Textos i documents

 • ARTOLA, M. Textos fundamentales para la Historia. Alianza. Madrid, 1982.
 • ARMESTO, J. Textos y documentos de historia contemporánea. Crónica. Vicens Vives. Barcelona, 1987.
 • FERNÁNDEZ, A., RODRÍGUEZ, J. i ZARAZAGA, P. Documentos comentados de Historia Contemporánea (gràficos, mapas y textos). Akal. Madrid, 1991.
 • GALOFRÉ, J. Documents de Catalunya. Recull de textos històrics. Generalitat de Catalunya - Barcanova. Barcelona, 1990.

Diccionaris

 • ABÓS, A.L. i MARCO, A. Diccionario de términos básicos para la historia. Alhambra. Madrid, 1982.
 • BENNASSAR, B. i altres. Léxico histórico de España Moderna y Contemporánea. Taurus. Madrid, 1982.
 • CUCURELLA, S. Iniciació al vocabulari i als conceptes històrics. Distrimapas-Telstar. Barcelona, 1990.
 • DE MADARIAGA, E. S. Conceptos fundamentales de Historia. Alianza. Madrid, 1998.
 • DD.AA. Diccionario de términos históricos y afines. Istmo (Fundamentos nº 81). Madrid, 1983.
 • GARCÍA APARISI, M. i SAGREDO, J. Diccionarios Rioduero. Historia Universal. 2 vols (conceptes i personatges). Rioduero. Madrid, 1979-1980.
 • MESTRE I CAMPI, J. (dir.) Diccionari d'història de Catalunya. Edicions 62.  Barcelona, 1992.
 • PALMER, M. Diccionario de historia del siglo XX. Grijalbo. Barcelona, 1983.
 • SÒRIA i RÀFOLS, R. Diccionari Barcanova d'història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1989.

Atles

 • ALEGRÍA, E., FERNÁNDEZ, P. i TREJO, M.B. Cartografía histórica (siglos XIX y XX). Akal. Madrid, 1992.
 • HURTADO, V.; MESTRE, J. i MISERACHS, T. Atles d'història de Catalunya. Edicions 62. Barcelona, 1998.
 • KINDER, H. i HILGEMMAN, W. Atlas histórico mundial (2 volums). Istmo. Madrid, 1975.
 • ROIG OBIOL, J. Atlas de Historia Universal y de España. Vol. 2. Edades Moderna y Contemporánea. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

Cronologia

 • RIQUER, B. DE. Cronologia dels Països Catalans. Història, societat, economia, cultura, ciència. Pòrtic. Barcelona, 1999.

Enciclopèdies

 • Gran Enciclopèdia Catalana.

Inici

Recursos a Internet

En aquest llistat s'inclouen alguns recursos que hi ha a Internet i que poden ser útils per a complementar els materials dels dossiers de temes d'història contemporània d'aquesta web, des de directoris de recursos d'història fins a cercadors de biografies, passant per apunts i síntesis de temes, textos i documents, etc.

Directoris de recursos

 • Recursos de Ciències Socials
  Guia de recursos documentals dirigida a professors de Geografia, Història i Ciències Socials.
 • Ciències Socials
  Recursos diversos de l'àrea de Ciències Socials (Art, Geografia i Història): apunts, mapes, imatges, jocs, enllaços, etc.
 • Història del segle XX
  Recursos i enllaços d'història del segle XX.
 • Geografia i Història a Internet
  Pàgina de la Biblioteca de la Facultat de Geografia i Història de la Universidad Complutense de Madrid, amb recursos d'informació a Internet sobre Història, Art, Geografia, Música, Arqueologia i Amèrica Llatina.

Temes i apunts

 • Història d'Espanya Contemporània
  Web de l'assignatura d'Història d'Espanya de 2n de Batxillerat de l'IES Casas Viejas (Benalup-Casas Viejas, Cádiz), molt completa, amb resums de temes, glosaris, activitats, anècdotes, etc.
 • Història Batxillerat
  Pàgina del Departament de Geografia i Història de  l'IES Bachiller Sabuco d'Albacete, amb recursos d'Història d'Espanya, Història del Món Contemporani i Història de l'Art.
 • Història 1r i 2n Batxillerat
  Pàgina d'Armand Figuera sobre les matèries d'Història del Món Contemporani de 1r de Batxillerat i d'Història d'Espanya i Catalunya de 2n de Batxillerat. Recursos didàctics: representacions de power point, exercicis, documents... 
 • Profesor en Línea
  Síntesis de diversos temes de Ciències Socials, Geografia i Història, d'una web feta a Xile.

 • Clases Historia
  Diversos materials per a l'estudiant de Batxillerat i Secundària, des d'Andalusia.

Documents

Mapes històrics

Biografies

Cronologia

Cinema

 

Inici

Tornar a Història


© 1998 BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà