BUXAWEB

HISTÒRIA Bibliografia

Món contemporani

Catalunya i Espanya

 

BIBLIOGRAFIA BÀSICA
D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA
CATALUNYA I ESPANYA

Tornar a Bibliografia  Tornar a Història

Activa la música

Take On Me

 


 

Inici    Tornar a Història


 

 

 

 

 

Inici    Tornar a Història


 

Inici    Tornar a Història


 

OBRES GENERALS D'HISTÒRIA D'ESPANYA

ARTOLA, M. (dir.) Historia de España Alfaguara (7 volums). Alianza Universidad. Madrid, 1973.

DD.AA. Manual de historia de España (6 volums). Historia 16. Madrid.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (dir.) Historia de España (12 volums). Planeta. Barcelona.

GARCÍA DE CORTAZAR, F. Historia de España. Planeta. Barcelona, 2002.

HERNÁNDEZ, E. (dir.) Historia de España. 3r. milenio (38 volums). Síntesis. Madrid.

JOVER, J.M. (dir.) Historia de España Menéndez Pidal (49 volums). Espasa Calpe. Madrid.

LYNCH, J. (dir.) Historia de España (14 volums). Crítica. Barcelona.

MENÉNDEZ-PIDAL, R. (dir.). Historia de España (49 volums). Espasa-Calpe. Madrid, 1960.

MONTENEGRO, A. (coord.) Historia de España (15 volums). Gredos. Madrid.

PÉREZ, J. Historia de España (8 volums). Crítica. Barcelona.

PRADO, J.M. (coord.) Historia de España (8 volums). Plaza y Janés. Barcelona.

TUÑÓN DE LARA, M. (dir.) Historia de España (14 volums). Labor. Barcelona, 1981.

TUSELL, J. (dir.) Historia de España (3 volums). Taurus. Madrid.

UBIETO, A., REGLÀ, J., JOVER, J.M. i SECO, C. Introducción a la historia de España. Teide. Barcelona, 1974.

VICENS I VIVES, J. Aproximación a la historia de España. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

VICENS I VIVES, J. (dir.). Historia social y económica de España y América (5 volums). Vicens-Vives. Barcelona, 1979.

VILAR, P. Historia de España. Librairie Espagnole. París, 1975.

VILAR, P. Historia de España. Crítica. Barcelona, 1990.

VILAR, P. Història d'Espanya. Crítica. Barcelona, 1984.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS D'HISTÒRIA DE CATALUNYA

BALCELLS, A. (coord.). Història dels Països Catalans (3 volums). Edhasa. Barcelona, 1980-81.

DD.AA. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans (11 volums). Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1996-1998.

FERRET, A. Compendi d'Història de Catalunya. Claret. Barcelona, 1977.

LLORENS, J. (dir.) Història de Catalunya (14 CD-ROM). La Vanguardia. Barcelona.

MATEU, M. (dir.) Conèixer la història de Catalunya (5 volums). Vicens Vives. Barcelona, 1983.

MONERS, J. Síntesi d'història dels Països Catalans. La Magrana.  Barcelona, 1976.

NADAL, J. i WOLFF, Ph. (dirs.) Història de Catalunya. Oikos-Tau. Vilassar de Mar, 1983.

REGLÀ, J. Història de Catalunya (2 volums). Aedos. Barcelona, 1969-72.

RIQUER, B. de (dir.) Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (13 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

SALRACH, J.M. (dir.) Història de Catalunya (6 volums). Salvat. Barcelona, 1978.

SOLDEVILA, F. Història de Catalunya (3 volums). Alpha. Barcelona, 1963.

SOLDEVILA, F. Història de Catalunya il.lustrada. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1994.

VARELA, A. i altres. Història de Catalunya. Columna. Barcelona, 1989.

VICENS I VIVES, J. (dir.) Història de Catalunya. Biografies catalanes (13 volums). Vicens Vives. Barcelona.

VILAR, P. (dir.) Història de Catalunya (8 volums). Edicions 62. Barcelona, 1987-89.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS DE L'ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Historia de España Alfaguara, vol. V. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

BALCELLS, A. (coord.). Història dels Països Catalans. III. De 1714 a 1975. Edhasa, Barcelona, 1980.

BALCELLS, A. Historia Contemporánea de Cataluña. Edhasa. Barcelona, 1983.

BALCELLS, A. (dir.) Història dels Països Catalans. Vol. 2: De 1714 a 1975. Edhasa. Barcelona, 1980.

CARR, R.  España 1808-1939. Ariel. Barcelona, 1992.

CARR, R.  España 1808-1975. Ariel. Barcelona, 1990.

CARR, R.  España, de la Restauración a la democracia (1875-1990). Ariel. Barcelona.

COMES, P.; VERGÉS, O. i RUIZ CALONJA, J. Història Contemporània de Catalunya. Teide. Barcelona, 1978.

FIGUERES I ARTIGUES, J.M. Història Contemporània de Catalunya. Editorial UOC. Barcelona, 2003.

FUSI, J.P. i PALAFOX, J. España: 1808-1996. Espasa. Madrid, 1998.

IZARD, M. i RIQUER, B. DE.  Del segle XIX fins a 1931. Conèixer la Història de Catalunya, vol. 4. Vicens Vives. Barcelona, 1983.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España Alfaguara, vol. VI. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

RISQUES, M. Història de la Catalunya contemporània. Pòrtic. Barcelona, 1999.

SOBREQUÉS, J. (editor). Història contemporània de Catalunya (2 volums). Columna. Barcelona, 1997-98.

TAMAMES, R. La República. La Era de Franco. Historia de España Alfaguara, vol. VII. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

TÉMINE, E. i altres. Historia de la España contemporánea. Ariel. Barcelona, 1985.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil, 1868-1939. Història de Catalunya, vol. VI. Edicions 62.  Barcelona, 1987.

TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XIX. Laia. Barcelona, 1974.

TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XX (3 volums). Laia. Barcelona, 1974.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS SOBRE EL SEGLE XIX

ANGUERA, P. (dir.)  La consolidació del món burgès, 1860-1900. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1996.

ARDIT, M., BALCELLS, A. i SALES, N. Història dels Països Catalans. III. De 1714 a 1975. Edhasa, Barcelona, 1980.

ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Historia de España Alfaguara, vol. V. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

BAHAMONDE, A. i MARTÍNEZ, J.A. Historia de España: siglo XIX. Cátedra. Madrid, 1994.

BALCELLS, A. Catalunya Contemporánea. I (Siglo XIX). Siglo XXI. Madrid, 1984.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

DD.AA. Orígens del món català contemporani. Fundació Caixa de Pensions. Barcelona, 1986.

FONTANA, J. i altres. Catalunya i Espanya al segle XIX. Columna. Barcelona, 1987.

FONTANA, J. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Ariel. Barcelona, 1975.

FRADERA, J.M. (dir.) La gran transformació, 1790-1860. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VI. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1997.

Grupo CRONOS.  España: siglo XIX (1789-1833). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

Grupo CRONOS.  España: siglo XIX (1834-1898). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

IZARD, M. i RIQUER, B. DE.  Del segle XIX fins a 1931. Conèixer la Història de Catalunya, vol. 4. Vicens Vives. Barcelona, 1983.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España Alfaguara, vol. VI. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

NADAL, J. El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel. Barcelona, 1975.

SOBREQUÉS, J. (dir.) La ciutat industrial (1833-1897). Història de Barcelona, vol. VI. Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona.  Barcelona, 1994.

TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XIX. Laia. Barcelona, 1974.

VICENS VIVES, J. i LLORENS, M.  Industrials i polítics al segle XIX. Biografies Catalanes, núm. 11. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

VICENS I VIVES, J.  Cataluña en el siglo XIX. Rialp. Madrid, 1961.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS SOBRE EL SEGLE XX

ARDIT, M., BALCELLS, A. i SALES, N. Història dels Països Catalans. III. De 1714 a 1975. Edhasa, Barcelona, 1980.

BALCELLS, A.  Cataluña Contemporánea (1900-1936). Siglo XXI. Madrid, 1979.

CASTELLÓ, J.E. España: siglo XX (1939-1978). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1989.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

DD.AA. La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939). Vol IX Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1981.

DD.AA. De 1931 fins avui. Conèixer la Història de Catalunya, vol. 5. Vicens Vives. Barcelona, 1986.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España Alfaguara, vol. VI. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. (dir.) De la dictadura a la democràcia, 1960-1980. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. XI. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1998.

PANIAGUA, J.  España: Siglo XX (1898-1931). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

PANIAGUA, J.A. España: siglo XX (1931-1939). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1988.

PÉREZ PICAZO, M.T. Historia de España del siglo XX. Crítica. Barcelona, 1996.

RAGUER, H. (dir.) De la gran esperança a la gran ensulsiada, 1900-1939. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. IX. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1999.

RIQUER, B. DE i CULLA, J.B. El franquisme i la transició democràtica, 1939-1988. Història de Catalunya, vol. VII. Edicions 62.  Barcelona, 1989.

RIQUER, B. DE i SANTACANA, C. (dir.) La llarga postguerra, 1939-1960. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. X. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1997.

RUIZ JIMÉNEZ, J. Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982. Argos Vergara. Barcelona, 1984.

SOBREQUÉS, J. (dir.) El segle XX. I. De les annexions a la fi de la Guerra Civil. Història de Barcelona, vol. VII. Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona.  Barcelona, 1995.

SOBREQUÉS, J. (dir.) El segle XX. II. Del creixement desordenat a la ciutat olímpica. Història de Barcelona, vol. VII. Enciclopèdia Catalana i Ajuntament de Barcelona.  Barcelona, 1997.

TAMAMES, R. La República. La Era de Franco. Historia de España Alfaguara, vol. VII. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

TUÑÓN DE LARA, M. La España del siglo XX (3 volums). Laia. Barcelona, 1974.

TUÑÓN DE LARA, M. i altres. Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX. Edicusa. Madrid, 1973.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS DE CAIRE POLÍTIC I MILITAR

ALONSO, J.R. Historia política del ejército español. Editora Nacional. Madrid, 1974.

APARICIO, M.A. Introducción al sistema político y constitucional español. Ariel. Barcelona, 1983.

ARTOLA, M.  Partidos y programas políticos. 1808-1936. Aguilar. Madrid, 1974.

BUSQUETS, J. Pronunciamientos y golpes de Estado en España. Planeta. Barcelona, 1982.

DE ESTEBAN, J. Constituciones españolas y extranjeras. Taurus. Madrid, 1977.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. Historia política de la España contemporánea. Alñianza Editorial. Madrid, 1968.

GUNTHER, R.; SANTI, G. i SHABAD, G. El sistema de partidos políticos en España. Génesis y evolución. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Madrid, 1986.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1931 (2 volums). Madrid, 1969.

PAYNE, S.G. Los militares y la política en la España contemporánea. Ruedo Ibérico. París, 1968.

PAYNE, S.G. Falange. Historia del fascismo español. Ruedo Ibérico. París, 1963 / Sarpe. Madrid, 1985.

RIQUER, B. de (dir.) Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (13 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

SÁNCHEZ AGESTA, L.  Historia del constitucionalismo español. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1964.

SECO SERRANO, C. Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1984.

SOLÉ TURA, J. i AJA, E. Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936). Siglo XXI. Madrid, 1978.

SOLÉ TURA, J. Introducción al régimen político español. Ariel. Barcelona, 1971.

TIERNO GALVÁN, E. Leyes políticas españolas fundamentales. Tecnos. Madrid, 1968.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS DE CAIRE ECONÒMIC I SOCIAL

ABELLÓ, T. El movimiento obrero en España. Hipótesis. Barcelona, 1998.

ARACIL, R. i SEGURA, A. Història econòmica mundial i d'Espanya. Teide. Barcelona, 1993.

ARACIL, R. i GARCÍA BONAFE, M. Lecturas de historia económica de España. Oikos-Tau. Vilassar de Mar, 1976-77.

CABANA, F. (assessor). El medi social. Proa. Enciclopèdia Catalana Temàtica, vol. V. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1998.

CABANA, F. i CASASSAS, J. (assessors). El medi social. Proa. Enciclopèdia Catalana Temàtica, vol. VI. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1999.

CABANA, F. (dir.). L'època dels nous moviments socials, 1900-1930. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1995.

CALERO, A.M. Movimientos sociales en Andalucía, 1820-1936. Siglo XXI. Madrid, 1976.

CONNELLY, J.  Crisis del Antiguo Régimen e Industrialización en la España del siglo XIX. VII Col.loqui de Pau. Edicusa. Madrid, 1977.

DÍAZ DEL MORAL, J. Historia de las agitaciones campesinas andaluzas. Alianza Editorial. Madrid, 1967.

DD.AA. Curs d'Història de Catalunya (diversos volums). La Magrana - Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona). Barcelona, 1986.

DD.AA. Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España. Ariel. Barcelona, 1974.

DONGES, J.B. La industrialización en España. Oikos-Tau. Barcelona, 1976.

FONTANA, J. La fi de l'Antic Règim i la industrialització, 1787-1868. Història de Catalunya, vol. V. Edicions 62.  Barcelona, 1988.

FUENTES QUINTANA, E. i altres. El desarrollo económico de España. Revista de Occidente. Madrid.

GARCÍA SANZ, A. i GARRABOU, R.  Historia Agraria de la España Contemporánea, vol. I 1800-1850. Crítica. Barcelona, 1985.

HARRISON, J. Historia económica de la España contemporánea. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

IZARD, M. El segle XIX. Burgesos i Proletaris. Col.lecció Conèixer Catalunya. Dopesa. Barcelona, 1978.

IZARD, M. Manufactureros, industriales y revolucionarios. Crítica. Barcelona, 1979.

JUTGLAR, A. Historia crítica de la burguesía en Catalunya. Dopesa. Barcelona, 1972.

MALUQUER DE MOTES, J.  Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya - Edicions Proa. Barcelona, 1998.

MIGUEL, A. DE. Manual de estructura social de España. Tecnos. Madrid, 1974.

NADAL, J. (dir.) Història econòmica de la Catalunya contemporània (6 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1988-1998.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. La transformació d'una societat industrial. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. I.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1994.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. Població i agricultura. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. II.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1990.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. Indústria, transports i finances. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. III.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1991.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Una societat plenament industrial. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. IV.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1988.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Població, agricultura i energia. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. V.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1989.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Indústria, finances i turisme. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. VI.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1989.

NADAL, J. i MALUQUER DE MOTES, J. Catalunya, la fàbrica d'Espanya: un segle d'industrialització catalana, 1833-1936. Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1985.

NASH, M.  Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936). Anthropos. Barcelona, 1983.

NÚÑEZ, R. Tal como éramos. España hace un siglo. Espasa-Calpe. Madrid, 1998.

PÉREZ LEDESMA, M. Estabilidad y conflictividad social. Nerea. Madrid, 1990.

PÉREZ YRUELA.  La reforma agraria en España. Cuadernos de Historia 16, núm. 239. Madrid.

RIQUER, B. de (dir.) Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (13 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. (editor)  La modernización económica de España, 1830-1930. Alianza Editorial. Madrid, 1985.

SHUBERT, A. Historia social de España (1800-1990). Nerea. Madrid, 1991.

TAMAMES, R. La estructura económica de España. Guadiana. Madrid, 1977.

TORTELLA, G.  El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Alianza Universidad. Madrid, 1997.

VICENS I VIVES, J. Historia económica de España. Vicens Vives. Barcelona, 1979.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS SOBRE
SOCIETAT, CULTURA I CIÈNCIA

GABRIEL, P. (dir.) Història de la cultura catalana (10 volums). Edicions 62. Barcelona, 1995-99.

GABRIEL, P. (dir.) Romanticisme i Renaixença, 1800-1860. Història de la cultura catalana, vol. IV. Edicions 62. Barcelona, 1995.

GABRIEL, P. (dir.) Naturalisme, positivisme i catalanisme, 1860-1890. Història de la cultura catalana, vol. V. Edicions 62. Barcelona, 1994.

GABRIEL, P. (dir.) El Modernisme, 1890-1906. Història de la cultura catalana, vol. VI. Edicions 62. Barcelona, 1995.

GABRIEL, P. (dir.) El Noucentisme, 1906-1918. Història de la cultura catalana, vol. VII. Edicions 62. Barcelona, 1996.

GABRIEL, P. (dir.) Primeres avantguardes, 1918-1930. Història de la cultura catalana, vol. VIII. Edicions 62. Barcelona, 1997.

GABRIEL, P. (dir.) República, autogovern i guerra, 1931-1939. Història de la cultura catalana, vol. IX. Edicions 62. Barcelona, 1998.

GABRIEL, P. (dir.) Resistència cultural i redreçament, 1939-1990. Història de la cultura catalana, vol. X. Edicions 62. Barcelona, 1999.

GATELL, C. Dones d'ahir i d'avui. Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1993.

IBERO, A. Les dones a la Història Contemporània. Materials i eines didàctiques. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1995.

LAPESA, R. Historia de la lengua española. Gredos. Madrid, 1972.

NADAL, J.M. i PRATS, M. Història de la llengua catalana. Edicions 62. Barcelona, 1982.

NASH, M. Més enllà del silenci. Les dones a la Història de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1995.

PUELLES, M. DE. Educación e ideología en la España contemporánea (1767-1975). Labor. Barcelona, 1980.

RIQUER, B. de (dir.) Història. Política, societat i cultura dels Països Catalans (13 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

RIQUER, M. DE., COMAS, A. i MOLAS, J. Història de la literatura catalana (10 volums). Ariel. Barcelona, 1987.

RUBIÓ I BALAGUER, J. Història de la literatura catalana. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1986.

TUÑÓN DE LARA, M. i altres. Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX y XX. Edicusa. Madrid, 1973.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

OBRES GENERALS SOBRE
EL PENSAMENT SOCIAL I POLÍTIC

BALCELLS, A. i altres. El pensament polític català. Del segle XVIII a mitjan segle XX. Edicions 62. Barcelona, 1988.

JAMES, E. Historia del pensamiento económico. Aguilar. Madrid, 1971.

LLUCH, E. El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840). Edicions 62. Barcelona, 1973.

RUIZ I CALONJA, J. Panorama del pensament català contemporani. Edicions 62. Barcelona, 1963.

 

 

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

COL.LECCIONS

DD.AA. Col.lecció Cuadernos de Historia 16. Madrid.

DD.AA. Col.lecció Historia de España. Historia 16. Madrid.

DD.AA. Col.lecció Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid.

DD.AA. Col.lecció Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona.

DD.AA. Col.lecció Episodis de la Història. Rafael Dalmau ed. Barcelona.

 

 

 

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

DOCUMENTS

ARTOLA, M. Textos fundamentales para la Historia. Revista de Occidente. Madrid, 1968 /Alianza. Madrid, 1982.

DD.AA. Historia de España. Comentarios de textos históricos. Port-Royal/Didáctica. Granada, 2002.

DÍAZ-PLAJA, F. La historia de España en sus documentos (3 volums). Ed. G.P. Barcelona, 1971.

GALOFRÉ, J. Documents de Catalunya. Recull de textos històrics. Generalitat de Catalunya - Barcanova. Barcelona, 1990.

GARCÍA-NIETO, M.C. i altres.  Bases documentales de la España contemporánea (1808-1973) (11 volums). Guadiana. Madrid, 1975.

GIRALT, E., ORTEGA, R. i ROIG, J. Textos, mapas y cronología de historia moderna y contemporánea. Teide. Barcelona, 1985.

GONZÁLEZ SALCEDO, J. i RAMÍREZ ALEDÓN, G. Historia del mundo contemporáneo a través de sus documentos. Teide. Barcelona, 1990.

LARA PEINADO, F. i RABANAL ALONSO, M.A. Comentario de textos históricos. Método y recopilación. Cátedra. Madrid, 1997.

LÓPEZ CORDÓN, M.V. i MARTÍNEZ CARRERAS, J.U. Análisis y comentarios de textos históricos (2 volums). Alhambra. Madrid, 1984.

UBIETO ARTETA, A. Cómo se comenta un texto histórico. Anubar. Saragossa, 1978.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

DICCIONARIS

ARTOLA, M. (dir.). Enciclopedia de Historia de España (7 volums). Alianza Editorial. Madrid, 1988-1993.

ARTOLA, M. Diccionario biográfico. Enciclopedia de Historia de España, vol. IV. Alianza Editorial. Madrid, 1991.

ARTOLA, M. Diccionario temático. Enciclopedia de Historia de España, vol. V. Alianza Editorial. Madrid, 1991.

ARTOLA, M. Cronología. Mapas. Estadísticas. Enciclopedia de Historia de España, vol. VI. Alianza Editorial. Madrid, 1993.

BENNASSAR, B. i altres. Léxico histórico de España Moderna y Contemporánea. Taurus. Madrid, 1982.

BLEIBERG, G. (dir.). Diccionario de Historia de España (3 volums). Alianza Editorial. Madrid, 1981.

BOYD, K. (dir.). Diccionari d'Història Universal Chambers. Edicions 62. Barcelona, 1995.

COOK, C. Diccionario de términos históricos. Alianza Editorial. Madrid, 1997.

CUCURELLA, S. Iniciació al vocabulari i als conceptes històrics. Distrimapas-Telstar. Barcelona, 1990.

DOVAL, G.  Nuevo Diccionario de Historia. Términos, Acontecimientos, Instituciones. Temas de Hoy. Madrid, 1995.

Gran Enciclopèdia Catalana (26 volums). Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1969-1998.

MESTRE I CAMPI, J. (dir.) Diccionari d'història de Catalunya. Edicions 62.  Barcelona, 1992.

SÒRIA i RÀFOLS, R. Diccionari Barcanova d'història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1989.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

ATLES

Atlas de Catalunya. Geogràfic. Econòmic. Històric. Diàfora. Barcelona, 1978.

HURTADO, V; MESTRE, J. i MISERACHS, T. Atles d'Història de Catalunya. Edicions 62.  Barcelona, 1998.

KINDER, H. i HILGEMANN, W. Atlas histórico mundial. II. De la Revolución Francesa a nuestros días. Ediciones Istmo. Madrid, 1975.

MESTRE I CAMPI, J. i HURTADO, V. (dir.). Atles d'Història de Catalunya. Edicions 62. Barcelona, 1995.

ROIG OBIOL, J. Atlas de Historia Universal y de España. Vol. 2. Edades Moderna y Contemporánea. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

VICENS I VIVES, J. Atlas de Historia de España. Teide. Barcelona, 1973.

VICENS I VIVES, J. Atlas de Historia Universal. Teide. Barcelona, 1980.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

REVISTES

L'Avenç.

Historia y Vida.

La Aventura de la Historia.

Clío.

Sàpiens.

 

 

 

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

ALTRES OBRES COMPLEMENTÀRIES

ARTOLA, M. (dir.). Enciclopedia de Historia de España. VI. Cronología. Mapas. Estadísticas. Alianza. Madrid, 1993.

CAPPELLI, A. Cronologia, cronografia e calendario perpetuo. Dal principio dell'èra cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologico-sincrone e quadri sinottici per verificare le date storiche. Editore Ulrico Hoepli. Milano, 1988.

FIGUERES, J.M. (dir.). Guia bibliogràfica d'història de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993.

La Vanguardia del Siglo XX (12 carpetes). La Vanguardia. Barcelona, 1998.

RIQUER, B. DE. (dir.). Cronologia dels Països Catalans. Història, societat, economia, cultura, ciència. Pòrtic. Barcelona, 1999.

 

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA CRISI DE L'ANTIC RÈGIM (1789-1833)

ANES, G.  El Antiguo Régimen: los Borbones. Historia de España Alfaguara, vol. IV. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

ANES, G. Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII. Ariel. Barcelona, 1969.

ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Historia de España Alfaguara, vol. V. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

ARTOLA, M.  Antiguo Régimen y Revolución liberal. Ariel. Barcelona, 1978.

ARTOLA, M.  Los afrancesados. Sociedad de Estudios y Publicaciones. Madrid, 1953 / Turner. Madrid, 1976.

ARTOLA, M. La España de Fernando VII. Vol. XXXII Historia de España dirigida per Menéndez-Pidal. Espasa-Calpe, Madrid, 1989.

AYMES, J.R.  La guerra de la Independencia en España (1808-1814). Siglo XXI. Madrid, 1974.

BÉCQUER, G.A. "El beso" dins Rimas y Leyendas.

CASTRO, E.  La guerra de la independencia española. Historia del mundo para jóvenes. Akal. Madrid, 1995.

CONNELLY, J.  Crisis del Antiguo Régimen e Industrialización en la España del siglo XIX. VII Col.loqui de Pau. Edicusa. Madrid, 1977.

DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Ariel. Barcelona, 1976.

ELORZA, A. La ideología liberal en la Ilustración española. Tecnos. Madrid, 1970.

FONTANA, J.  La crisis del Antiguo Régimen ,1808-1833. Crítica. Barcelona, 1979.

FONTANA, J.  La quiebra de la monarquia absoluta,1814-1820. Ariel. Barcelona, 1971.

FONTANA, J.  La revolució de 1820 a Catalunya. Ed. Rafael Dalmau. Barcelona, 1961.

FONTANA, J. La fi de l'Antic Règim i la industrialització, 1787-1868. Història de Catalunya, vol. V. Edicions 62.  Barcelona, 1988.

GIL NOVALES, A.  Las sociedades patrióticas, 1820-1823 (2 volums). Tecnos. Madrid, 1975.

Grupo CRONOS.  España: siglo XIX (1789-1833). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

JARDÍ, E.  Els catalans de les Corts de Cadis. Ed. Rafael Dalmau. Barcelona, 1963.

JURETSCHKE, H. Los afrancesados en la guerra de la independencia. Rialp. Madrid, 1962.

LLIMARGAS, J.  Guerra i revolució. Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1992.

LLORRENS CASTILLO, V. Liberales y románticos. Una emigración española en Inglaterra (1823-1834). El Colegio de México. Mèxic, 1954.

LÓPEZ PIÑERO, J.M. La introducción de la ciencia moderna en España. Ariel. Barcelona, 1969.

LYNCH, J.  Las revoluciones hispanoamericanas, 1808-1826. Ariel. Barcelona, 1976.

MERCADER, J.  Catalunya i l'Imperi Napoleònic. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1978.

MOLINER I PRADA, A. La Catalunya resistent a la dominació francesa (1808-1812). Edicions 62.  Barcelona, 1989.

MOXO, S. DE. La disolución del régimen señorial en España. CSIC. Madrid, 1965.

PÉREZ GALDÓS, B. Episodios nacionales (volums III i IV).

SÁNCHEZ, R. Fernando VII. Historia de España, núm. 21. Historia 16. Madrid, 1996.

SÁNCHEZ AGESTA, L. El pensamiento político del despotismo ilustrado. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1953.

SERRAILH, J. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1974.

SUÁREZ VERDEGUER, F. La crisis política del Antiguo Régimen. Rialp. Madrid, 1958.

TORRAS, J. Liberalismo y rebeldía campesina, 1820-1823. Ariel. Barcelona, 1976.

TORRAS, J.  La guerra de los Agraviados. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1967.

VILAR, P.  Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII. Curial. Barcelona, 1973.

WALKER, G.J. Política española y comercio colonial. Ariel. Barcelona, 1980.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESTAT LIBERAL (1833-1874)

ARÓSTEGUI, J. El carlismo alavés y la guerra civil de 1870-1876. Diputación Foral de Álava. Vitòria, 1970.

ARTOLA, M. La burguesía revolucionaria (1808-1874). Historia de España Alfaguara, vol. V. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

ARTOLA, M.  Antiguo Régimen y Revolución liberal. Ariel. Barcelona, 1978.

BAROJA, P. Zalacaín el aventurero.

BENET, J. i MARTÍ, C.  Barcelona a mitjans del segle XIX: el moviment obrer durant el bienni progressista, 1854-1856 (2 volums). Curial. Barcelona, 1976-77.

CONNELLY, J.  La Semana Trágica. Estudios sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España, 1868-1912. Ariel. Barcelona, 1972.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

ESPADAS BURGOS, M.  La España de Isabel II. Cuadernos de Historia 16, núm. 260. Madrid.

FONTANA, J. La fi de l'Antic Règim i la industrialització, 1787-1868. Història de Catalunya, vol. V. Edicions 62.  Barcelona, 1988.

FONTANA, J. La revolució liberal a Catalunya. Eumo. Vic, 2003.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

Grupo CRONOS.  España: siglo XIX (1834-1898). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

JUTGLAR A. Pi i Margall i el federalismo español (2 volums). Taurus. Madrid, 1975-76.

LIDA, C.E. i ZAVALA, I.M. La revolución de 1868. Historia, pensamiento, literatura (Selección de...). Las Américas Publishing Co. Nova York, 1970.

LLORENS, J. Liberals, carlins i federals. Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona.

MALUQUER DE MOTES, J. El socialismo en España, 1833-1868. Crítica. Barcelona, 1977.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1931 (2 volums). Madrid, 1969.

MUNDET I GIFRÉ, J.M. La Primera Guerra Carlina a Catalunya. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1990.

PÉREZ GALDÓS, B. Episodios nacionales (volums III, IV i V).

RISQUES, M. La Primera República. Graó - Diputació de Barcelona. Barcelona.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil, 1868-1939. Història de Catalunya, vol. VI. Edicions 62.  Barcelona, 1987.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA RESTAURACIÓ (1875-1898)

ALAS "CLARÍN", L.  La regenta.

ALBERTÍ, J.M. El republicanisme català i la restauració monàrquica (1875-1923). Ed. Albertí. Barcelona, 1972.

ARÓSTEGUI, J. El carlismo alavés y la guerra civil de 1870-1876. Diputación Foral de Álava. Vitòria, 1970.

ARTOLA, M. i altres.  La España de la Restauración. Economía, legislación y cultura. Siglo XXI. Madrid, 1985.

CONNELLY, J.  La Semana Trágica. Estudios sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España, 1868-1912. Ariel. Barcelona, 1972.

CUENCA, J.M.  El caciquismo en España. Cuadernos de Historia 16, núm. 188. Madrid.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

DUARTE, A. El republicanisme català a la fi del segle XIX. Eumo. Vic, 1987.

FERNÁNDEZ, M. El moviment obrer a Catalunya (1890-1914). Graó - Diputació de Barcelona. Barcelona, 1987.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

GONZALO, J.  El desastre colonial. Historia del mundo para jóvenes. Akal. Madrid, 1996.

Grupo CRONOS.  España: siglo XIX (1834-1898). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

IZARD, M. i RIQUER, B. DE.  Del segle XIX fins a 1931. Conèixer la Història de Catalunya, vol. 4. Vicens Vives. Barcelona, 1983.

LIDA, C. Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX. Siglo XXI. Madrid, 1972.

MARTÍ, C. Orígenes del anarquismo en Barcelona. Teide. Barcelona, 1959.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España Alfaguara, vol. VI. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1931 (2 volums). Madrid, 1969.

MIR, C. (editora). Actituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923). Ed. Virgili-Pagès - Estudi General - Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 1989.

OLLER, N.  La febre d'or.

PARDO BAZÁN, E.  Los pazos de Ulloa.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil, 1868-1939. Història de Catalunya, vol. VI. Edicions 62.  Barcelona, 1987.

TERMES, J. Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo. Anagrama. Barcelona, 1977.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA CRISI DE LA RESTAURACIÓ (1898-1931)

AINAUD, J.M. i JARDÍ, E.  Prat de la Riba: home de govern. Ariel. Barcelona, 1973.

ALBERTÍ, J.M. El republicanisme català i la restauració monàrquica (1875-1923). Ed. Albertí. Barcelona, 1972.

ARTOLA, M. i altres.  La España de la Restauración. Economía, legislación y cultura. Siglo XXI. Madrid, 1985.

BALCELLS, A.  Cataluña contemporánea (1900-1936). Siglo XXI. Madrid, 1979.

BALCELLS, A.  El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923. Nova Terra. Barcelona, 1965.

BALCELLS, A. Crisis económica y agitación social en Cataluña (1900-1936). Ariel. Barcelona, 1971.

BEN AMI, S. La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930. Planeta. Barcelona, 1984.

BENET, J.  Maragall i la Setmana Tràgica. Edicions 62. Barcelona, 1975.

CABANA, F. (dir.). L'època dels nous moviments socials, 1900-1930. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1995.

CONNELLY, J.  La Setmana Tràgica. Ariel. Barcelona, 1972.

CONNELLY, J.  La Semana Trágica. Estudios sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España, 1868-1912. Ariel. Barcelona, 1972.

COSTA, L. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). Ed. Rafael Dalmau. Barcelona.

CULLA I CLARÀ, J.R. El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923). Curial. Barcelona, 1986.

DD.AA.  Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923). Vol. VIII Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1985.

DD.AA. La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939). Vol IX Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1981.

FERNÁNDEZ, M. El moviment obrer a Catalunya (1890-1914). Graó - Diputació de Barcelona. Barcelona, 1987.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

IZARD, M. i RIQUER, B. DE.  Del segle XIX fins a 1931. Conèixer la Història de Catalunya, vol. 4. Vicens Vives. Barcelona, 1983.

LACOMBA, J.A. La crisis de 1917. Ciencia Nueva. Madrid, 1970.

LACOMBA, J.A. i altres. La huelga de 1917. Cuadernos de Historia 16, núm. 254. Madrid.

LLADONOSA I VALL-LLEBRERA, M. Catalanisme i moviment obrer: el CADCI entre 1903 i 1923. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.

LLORENS, J.  La Mancomunitat de Catalunya. Biblioteca Bàsica de Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1994.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. La burguesía conservadora (1874-1931). Historia de España Alfaguara, vol. VI. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

MARTÍNEZ CUADRADO, M. Elecciones y partidos políticos en España, 1868-1931 (2 volums). Madrid, 1969.

MAURA, G. i FERNÁNDEZ ALMAGRO, M. Por qué cayó Alfonso XIII. Evolución y disolución de los partidos históricos durante su reinado. Madrid, 1977.

MENDOZA, E.  La verdad sobre el caso Savolta.

MIR, C. (editora). Actituds polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923). Ed. Virgili-Pagès - Estudi General - Institut d'Estudis Ilerdencs. Lleida, 1989.

MOLAS, I. Lliga Catalana (2 volums). Edicions 62. Barcelona, 1973.

ORTEGA Y GASSET, J.  España invertebrada.

PANIAGUA, J. España: Siglo XX (1898-1931). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1991.

PUIG I FERRATER, J.  Camins de França.

RIQUER, B. DE. Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme. Edicions 62. Barcelona, 1977.

RIQUER, B. DE. Regionalistes i nacionalistes (1898-1931). Dopesa. Barcelona, 1979.

ROJO, A. La Semana Trágica de Barcelona. 1909. Éditions CNT. Tolosa de Llenguadoc.

ROLDÁN, S., GARCÍA DELGADO, J.L. i MUÑOZ, J. La formación de la sociedad capitalista en España (1914-1920) (2 volums). Fondo para la investigación económica y social de la CECA. Madrid, 1973.

SECO SERRANO, C. Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Taurus. Barcelona, 1969.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil, 1868-1939. Història de Catalunya, vol. VI. Edicions 62.  Barcelona, 1987.

UNAMUNO, M.  En torno al casticismo.

VELARDE FUENTES, J. Política económica de la dictadura. Guadiana. Madrid, 1973.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA SEGONA REPÚBLICA (1931-1936)

AZAÑA, M. Memorias políticas y de guerra (2 volums). Crítica. Barcelona, 1981.

AZAÑA, M. Los cuadernos robados. Diarios 1932-1933. Crítica. Barcelona, 1997.

BALCELLS, A.  Cataluña Contemporánea (1900-1936). Siglo XXI. Madrid, 1979.

BALCELLS, A. L'Estatut de Catalunya de 1932 i la seva apliació. Arimany. Barcelona, 1978.

BALCELLS, A. Crisis económica y agitación social en Cataluña (1900-1936). Ariel-ICESB. Barcelona, 1971.

BECARUD, J. La Segunda República Española (1931-1936). Taurus. Madrid, 1967.

BONAMUSA, F. El Bloc Obrer i Camperol, els primers anys (1930-1932). Curial. Barcelona, 1974.

BRENAN, G. El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil. Ruedo Ibérico. París, 1978.

CAMPS I ARBOIX, J. Història de la Llei de Contractes de Conreu. Rafael Dalmau editor. Barcelona, 1971.

CARR, R. Estudios sobre la república y la guerra civil española. Ariel. Barcelona, 1973.

CARRIÓN, P. La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española. Ariel. Barcelona, 1973.

CRUELLS, M. El 6 d'octubre a Catalunya. Pòrtic. Barcelona, 1971.

CUCURULL, F. Catalunya republicana i autònoma (1931-1936). La Magrana - Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona). Barcelona, 1984.

DD.AA. La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939). Vol IX Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1981.

DÍAZ HERNÁNDEZ, J. Octubre rojo en Asturias. Ed. Silverio Cañada. Gijón, 1984.

ELLWOOD, S. Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983. Crítica. Barcelona, 1984.

GABRIEL, P. (dir.) República, autogovern i guerra, 1931-1939. Història de la cultura catalana, vol. IX. Edicions 62. Barcelona, 1998.

GERPE, M. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'Estat integral. Edicions 62. Barcelona, 1977.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

IVERN I SALVÀ, M.D. Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936) (2 volums). Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1988.

JACKSON, G. La República española i la guerra civil (1931-1939). Grijalbo. Barcelona, 1976 / Orbis. Barcelona, 1985.

JACKSON, G. Entre la reforma y la revolución, 1931-1939. Crítica. Barcelona, 1980.

JACKSON, G. i CENTELLES, A. Catalunya republicana i revolucionària (1931-1939). Grijalbo. Barcelona.

LABOA, J.M. La Iglesia y la II República. Cuadernos de Historia 16, núm. 220. Madrid.

MOLAS, I. Lliga Catalana (2 volums). Edicions 62. Barcelona, 1973.

MOLAS, I.  El sistema de partits polítics a Catalunya (1931-1936). Edicions 62. Barcelona, 1972.

MUNIESA, B. La burguesía catalana ante la II República española (2 volums). Anthropos. Barcelona, 1985.

NAVARRO, R. Educació a Catalunya durant la Generalitat, 1931-1939. Edicions 62. Barcelona, 1979.

PALOMERO, R. República i autonomia. La Generalitat republicana (1931-1936). Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1991.

PANIAGUA, J.A. España: siglo XX (1931-1939). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1988.

POBLET, J.M. Història de l'Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936). Dopesa. Barcelona, 1975.

RAMÍREZ JIMÉNEZ, M. Los grupos de presión en la Segunda República Española. Tecnos. Madrid, 1969.

RODOREDA, M. Mirall trencat.

ROVIRA I VIRGILI, A. Quinze articles.

RUIZ JIMÉNEZ, J. Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982. Argos Vergara. Barcelona, 1984.

SAGARRA, J.M. DE. Vida privada.

SALLÉS, A. Quan Catalunya era d'esquerra. Edicions 62. Barcelona, 1986.

SALLÉS, A. La República i la Guerra Civil. Vicens Vives. Barcelona, 1992.

SENDER, R.J. Réquiem por un campesino español.

SOBREQUÉS I CALLICÓ, J. Catalunya i l'Estatut d'Autonomia. L'Estatut de
Núria. L'Estatut d'Autonomia. L'Estatut de règim interior
. Undarius. Barcelona, 1976.

TAIBO, P.I. Asturias 1934 (2 volums). Júcar. Madrid, 1984.

TAMAMES, R. La República. La Era de Franco. Historia de España Alfaguara, vol. VII. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil, 1868-1939. Història de Catalunya, vol. VI. Edicions 62.  Barcelona, 1987.

TUÑÓN DE LARA, M. La 2ª República. Cuadernos de Historia 16, núm. 220. Madrid.

UCELAY DA CAL, E. La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana (1931-1939). La Magrana. Barcelona, 1986.

VINYAS, R. La Catalunya Internacionalista. El frontpopulisme en l'exemple català. Curial. Barcelona, 1984.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA (1936-1939)

ABELLA, R. La vida cotidiana durante la guerra civil: la España nacional. Planeta. Barcelona, 1973.

ABELLA, R. La vida cotidiana durante la guerra civil: la España republicana. Planeta. Barcelona, 1976.

ARÓSTEGUI, J. La guerra civil, 1936-1939. La ruptura democrática. Historia 16. Madrid, 1997.

AZAÑA, M. Memorias políticas y de guerra (2 volums). Crítica. Barcelona, 1981.

BELLOTEN, B. La revolución española. Grijalbo. Barcelona, 1980.

BRENAN, G. El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la Guerra Civil. Ruedo Ibérico. París, 1978.

BRICALL, J.M.  Política econòmica de la Generalitat (1936-1939). Edicions 62. Barcelona, 1979.

CARR, R. Estudios sobre la república y la guerra civil española. Ariel. Barcelona, 1973.

CRUELLS, M. La societat catalana durant la Guerra Civil. Edhasa. Barcelona, 1978.

DD.AA. La crisis del estado: dictadura, república, guerra (1923-1939). Vol IX Historia de España dirigida per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1981.

DD.AA. La Guerra Civil española 50 años después. Labor. Barcelona, 1985.

DD.AA. Catalunya i la guerra civil. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1988.

ELLWOOD, S. Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983. Crítica. Barcelona, 1984.

FRASER, R. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de la Guerra Civil Española (2 volums). Crítica. Barcelona, 1979.

GABRIEL, P. (dir.) República, autogovern i guerra, 1931-1939. Història de la cultura catalana, vol. IX. Edicions 62. Barcelona, 1998.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

GUARNER, V.  L'aixecament militar a Catalunya, 1936-1939. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1980.

HEMINGWAY, E. Per qui toquen les campanes?

JACKSON, G. La República española i la guerra civil (1931-1939). Grijalbo. Barcelona, 1976 / Orbis. Barcelona, 1985.

JACKSON, G. Entre la reforma y la revolución, 1931-1939. Crítica. Barcelona, 1980.

JACKSON, G. i CENTELLES, A. Catalunya republicana i revolucionària (1931-1939). Grijalbo. Barcelona.

LANGDON-DAVIS, J. La Setmana Tràgica de 1937. Els fets de maig. Llibres a l'abast, núm. 225. Edicions 62. Barcelona, 1987.

NAVARRO, R. Educació a Catalunya durant la Generalitat, 1931-1939. Edicions 62. Barcelona, 1979.

ORWELL, G. Homenaje a Cataluña. Ariel. Barcelona, 1970.

PALACIOS BAÑUELOS, L. Historia de la Guerra Civil española (1936-1939) (7 volums i 12 vídeos). Club Internacional del Libro. Madrid, 1996.

PANIAGUA, J.A. España: siglo XX (1931-1939). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1988.

PAGÈS, P. La guerra civil espanyola a Catalunya (1936-1939). Els Llibres de la Frontera. Barcelona, 1987.

PÉREZ BARÓ, A. Trenta mesos de col.lectivisme a Catalunya, cinquanta anys després. Llibres a l'abst, núm. 212. Edicions 62. Barcelona, 1986.

RAMA, C. La crisis española del siglo XX. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1976.

ROJO, V. España heroica. Diez bocetos de la guerra español. Ariel. Barcelona, 1975.

ROJO, V. ¡Alerta los pueblos! Estudio político-militar del período final de la guerra española. Ariel. Barcelona, 1974.

RUIZ JIMÉNEZ, J. Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982. Argos Vergara. Barcelona, 1984.

SABATER, J.  Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Edicions 62. Barcelona, 1986.

SAURET, J. L'exili polític català. Proa. Barcelona, 1979.

SARIOL BADÍA, J. Petita història de la Guerra Civil. Dopesa. Barcelona, 1977.

SOLÉ I SABATÉ, J.M. i VILLARROYA, J. La repressió a la rereguarda de Catalunya (1936-1939) (2 volums). Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1989.

SOLÉ I SABATÉ, J.M. La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62. Barcelona, 1985.

SOUTHWORTH, H.R. El mito de la cruzada de Franco. Ruedo Ibérico. París, 1963.

TAMAMES, R. La República. La Era de Franco. Historia de España Alfaguara, vol. VII. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

TERMES, J. De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil. Edicions 62. Barcelona, 1987.

THOMAS, H. La guerra civil española (2 volums). Grijalbo. Barcelona, 1976.

UCELAY DA CAL, E. La Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l'etapa republicana (1931-1939). La Magrana. Barcelona, 1982.

VILAR, P. La guerra civil espanyola. Crítica. Barcelona, 1986.

VILAR, P. La guerra civil española. Grijalbo-Mondadori. Barcelona, 1986 / Crítica. Barcelona, 1998.

VINYAS, R. La Catalunya Internacionalista. El frontpopulisme en l'exemple català. Curial. Barcelona, 1984.

VIÑAS, A. La Alemania nazi y el 18 de julio. Antecedentes de la intervención alemana en la guerra civil española. Alianza Editorial. Madrid, 1977.

VIVER PI-SUNYER, C. El personal político de Franco (1936-1945). Vicens Vives. Barcelona, 1978.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

EL FRANQUISME (1939-1975)

ABELLA, R. La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco. Argos Vergara. Barcelona, 1985.

ABELLA, R. La vida cotidiana bajo el régimen de Franco. Ediciones Temas de Hoy. Madrid, 1996.

ABELLA, R. Por el Imperio hacia Dios. Crónica de una postguerra. Planeta. Barcelona, 1978.

ABELLÁN, J.L. (editor). El exilio español de 1939. Taurus. Madrid, 1977.

AINAUD, J.M.; COLOMER, J.M. i RIQUER, B. DE. Els anys del franquisme. Dopesa. Barcelona, 1978.

ARTIGAS, J. Caricatures de Franco. La Campana. Barcelona, 1995.

BACHOUD, A. Franco. Crítica. Barcelona, 2000.

BATISTA, A. i PLAYÀ, J. La gran conspiració. Crònica de l'Assemblea de Catalunya. Empúries. Barcelona.

BENET, J. Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre la persecució de la llengua i de la cultura de Catalunya. Edicions Catalanes de París. París, 1963 / Blume. Barcelona, 1978.

BENET, J. L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995.

BIESCAS, J.A. i TUÑÓN DE LARA, M. España bajo la dictadura franquista (1939-1975). Historia de España editada per Tuñón de Lara. Labor. Barcelona, 1981.

BIESCAS, J.A. España bajo la dictadura franquista. Labor. Barcelona, 1990.

CARR, R. i FUSI, J.P. España, de la dictadura a la democracia. Planeta. Barcelona, 1979.

CARRIÓN, P. La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española. Ariel. Barcelona, 1973.

CASTELLÓ, J.E. España: siglo XX (1939-1978). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1989.

CIERVA, R. DE LA. Historia del franquismo. Planeta. Barcelona, 1975.

COLOMER, J.M. L'Assemblea de Catalunya. Avance. Barcelona, 1976.

COLOMER, J.M. La ideologia de l'antifranquisme. Edicions 62. Barcelona, 1985.

CREXELL, J. La Caputxinada. Edicions 62. Barcelona.

CULLA, J.B. (coord.) El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000). Pòrtic. Barcelona, 2001.

DÍAZ ESCULIES, D. El catalanisme polític a l'exili (1939-1959). La Magrana. Barcelona, 1991.

ELLWOOD, S. Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983. Crítica. Barcelona, 1984.

ESTEBAN, J. DE i LÓPEZ GUERRA, L. La crisis del estado franquista. Labor. Barcelona, 1977.

FABRE, J.; HUERTAS CLAVERÍA, J.M. i RIBAS, A.  Vint anys de resistència catalana (1939-1959). La Magrana. Barcelona, 1978.

FANÉS, F. La vaga de tramvies del 1951. Laia. Barcelona, 1977.

FERNÁNDEZ VARGAS, V. La resistencia interior en la España de Franco. Istmo. Madrid, 1981.

FERRAN DE POL, L. La ciutat i el tròpic.

FONTANA, J. (editor). España bajo el franquismo. Crítica. Barcelona, 1986.

FRANCO BAHAMONDE, F. Pensamiento político de Franco (2 volums). Ediciones del Movimiento. Madrid, 1975.

FRANCO SALGADO-ARAUJO, F. Mis conversaciones privadas con Franco. Planeta. Barcelona, 1976.

GALLO, M. Histoire de l'Espagne franquiste. Robert Laffont.  París, 1969.

GALLO, M. Historia de la España franquista. Ruedo Ibérico. París, 1969.

GALLO, M. Iglesia y Sociedad en España, 1939-1975. Madrid, 1977.

GONZÁLEZ-DORIA, F. Liturgias para un caudillo. Manual de dictadores, Cambio 16. Madrid, 1977.

JÁUREGUI BERECIARTU, G. Ideologia y estrategia política de ETA. Análisis de su evolución entre 1959 y 1968. Siglo XXI. Madrid, 1981.

KAISER, C.J. La guerrilla antifranquista. Ed. 99. Madrid, 1976.

MARTÍ GÓMEZ, J. La España del estraperlo (1936-1952). Planeta. Barcelona, 1995.

MARTÍN GAITE, C. Usos amorosos de la posguerra española. Anagrama. Barcelona, 1994.

MARTÍN SANTOS, L. Tiempo de silencio.

MASCARELL, F. i MANITO, F. Catalunya, 1973-1983. De la dictadura a la democràcia. L'Avenç. Barcelona, 1984.

MIGUEL, A. DE. Sociología del franquismo. Euros. Barcelona, 1975.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. Els industrials catalans durant el franquisme. Eumo. Vic, 1991.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. El règim franquista. Feixisme, modernització i consens. Eumo. Vic, 1997.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. (dir.) De la dictadura a la democràcia, 1960-1980. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. XI. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1998.

MORADIELLOS, E. La España de Franco, 1939-1975. Síntesis. Madrid, 2000.

MORENO FONSERET, R. (editor). El franquismo. Visiones y balances. Universitat d'Alacant. Alacant, 1999.

PAYNE, S.G. Falange. Historia del fascismo español. Ruedo Ibérico. París, 1963 / Sarpe. Madrid, 1985.

PRESTON, P. Franco, caudillo de España. Grijalbo. Barcelona, 1994.

RIBAS I MASANA, A.  L'economia catalana sota el franquisme (1939-1953). Edicions 62. Barcelona, 1979.

RIERA, I. Opressió i resistència. El franquisme (1939-1975). Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1991.

RIQUER, B. DE i CULLA, J.B. El franquisme i la transició democràtica, 1939-1988. Història de Catalunya, vol. VII. Edicions 62.  Barcelona, 1989.

RIQUER, B. DE i SANTACANA, C. (dir.) La llarga postguerra, 1939-1960. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. X. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1997.

ROCA, M.M. El món era a fora. L'educació sentimental de les dones catalanes durant el franquisme. Planeta. Barcelona, 2002.

RODOREDA, M. La plaça del Diamant.

RUIZ JIMÉNEZ, J. Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982. Argos Vergara. Barcelona, 1984.

SAURET, J. L'exili polític català. Proa. Barcelona, 1979.

SERRANO, S. Maquis. Historia de la guerrilla antifranquista. Temas de Hoy. Madrid, 2001.

SOLÉ I SABATÉ, J.M. (dir.) Cataluña durante el franquismo. Biblioteca de La Vanguardia. Barcelona, 1984.

SOLÉ I SABATÉ, J.M. La repressió franquista a Catalunya (1938-1953). Edicions 62. Barcelona, 1985.

SOPEÑA MONSALVE, A. El florido pensil: memoria de la escuela nacionalcatólica. Crítica. Barcelona, 1994.

SOPEÑA MONSALVE, A. El florido pensil.

SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. Francisco Franco y su tiempo (7 volums). Fundación Nacional Francisco Franco. Madrid, 1994.

TAMAMES, R. La República. La Era de Franco. Historia de España Alfaguara, vol. VII. Alianza Universidad. Madrid, 1973.

TUSELL, J. La oposición democrática al franquismo. Planeta. Barcelona, 1977.

TUSELL, J. Franco y los católicos. La política interna española entre 1945 y 1957. Alianza Universidad. Madrid, 1984.

TUSELL, J. La dictadura de Franco. Alianza Editorial. Madrid, 1996.

VALLÈS, E. Història gràfica de Catalunya sota el règim franquista (1939-1975). Edicions 62. Barcelona, 1980.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. Los demonios familiares de Franco. Dopesa. Barcelona, 1978.

VILAR, S. Protagonistas de la España democrática. La oposición a la dictadura. Ediciones Sociales. París, 1969.

VILAR, S. Historia del antifranquismo, 1939-1975. Plaza y Janés. Barcelona, 1984.

VIVER PI-SUNYER, C. El personal político de Franco (1936-1945). Vicens Vives. Barcelona, 1978.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

TRANSICIÓ I DEMOCRÀCIA (des de 1975)

BARRIL, J. Un submarí a les estovalles.

BASSETS, Ll.; CULLA, J.B. i RIQUER, B. DE. Memòria de Catalunya. Taurus. Madrid, 1997.

CARR, R. i FUSI, J.P. España, de la dictadura a la democracia. Planeta. Barcelona, 1979.

CASTELLÓ, J.E. España: siglo XX (1939-1978). Biblioteca Básica de Historia. Anaya. Madrid, 1989.

CEBRIÁN, J.L. La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la transición. Taurus. Madrid, 1980.

COLOMER, J.M. L'Assemblea de Catalunya. Avance. Barcelona, 1976.

CULLA, J.B. (coord.) El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000). Pòrtic. Barcelona, 2001.

CULLELL, P. i FARRÀS, A. L'oasi català. Un recorregut per les bones famílies de Barcelona. Planeta. Barcelona, 2001.

DELIBES, M. Diario de un jubilado.

DD.AA. Catalunya 77/88. Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 1989.

DD.AA. Desatado y bien desatado. El Periódico de Catalunya. Barcelona, 1985.

DD.AA. Memoria de la Transición. Taurus. Madrid, 1996.

ELLWOOD, S. Prietas las filas. Historia de la Falange Española, 1933-1983. Crítica. Barcelona, 1984.

Equip de Sociologia Electoral. Atlas electoral de Catalunya, 1975-1980. Fundació Jaume Bofill. Barcelona, 1981.

FARRÀS, A. i CULLELL, P. El 23-F a Catalunya. Planeta. Barcelona, 1998.

GARCÍA, C. ¿Qué sabes de la transición democrática española?. Mondadori. Madrid, 1989.

GARRIDO F. i altres. Comentarios a la Constitución. Cívitas. Madrid, 1985.

GARRONERA, A. El Estado español como Estado social y democrático de derecho. Col. Temas clave de la Constitución española. Tecnos. Madrid, 1990.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.M. El cambio inacabable (1975-1985). Anthropos. Barcelona, 1986.

LORÉS, J. La transició a Catalunya (1977-1984). Empúries. Barcelona, 1985.

MASCARELL, F. i MANITO, F. Catalunya, 1973-1983. De la dictadura a la democràcia. L'Avenç. Barcelona, 1984.

MESTRE, J. (dir.) Atles de la transició. Edicions 62. Barcelona, 1997.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. (dir.) De la dictadura a la democràcia, 1960-1980. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. XI. Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1998.

MORENO JUSTE, A. España y el proceso de construcción europea. Ariel. Barcelona, 1997.

PRESTON, P. Juan Carlos. El rey de un pueblo. Plaza & Janés. Barcelona, 2003.

RICO GODOY, C. Cómo ser mujer y no morir en el intento.

RIQUER, B. DE i CULLA, J.B. El franquisme i la transició democràtica, 1939-1988. Història de Catalunya, vol. VII. Edicions 62.  Barcelona, 1989.

ROIG, M. El temps de les cireres.

RUIZ JIMÉNEZ, J. Iglesia, Estado y sociedad en España, 1930-1982. Argos Vergara. Barcelona, 1984.

TUÑÓN DE LARA, M. (dir.) Transición y democracia. Labor. Barcelona, 1992.

TUSELL, J. i SOTO, A. (editors). Historia de la transición (1975-1986). Alianza Universidad. Madrid, 1996.

VÁZQUEZ MONTALBÁN, M. Asesinato en el Comité Central.

VIVER PI-SUNYER, C. La Constitución. Conocimiento del ordenamiento constitucional. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

VIVER PI-SUNYER, C. Ordenament constitucional. La Constitució. Vicens Vives. Barcelona, 1992.

YSÀS I SOLANES, P. (editor). La transició a Catalunya i Espanya. Fundació Doctor Lluís Vila d'Abadal - L'Avenç. Barcelona, 1997.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

ECONOMIA I SOCIETAT EN EL SEGLE XIX

ABELLÓ, T. El movimiento obrero en España. Hipótesis. Barcelona, 1998.

ALAS "CLARÍN", L.  La regenta.

ANGUERA, P. (dir.)  La consolidació del món burgès, 1860-1900. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1996.

BALCELLS, A. El problema agrari a Catalunya. La qüestió rabassaire, 1890-1936. Nova Terra. Barcelona, 1968.

BLASCO IBÁÑEZ, V.  La bodega.

CALERO, A.M. Movimientos sociales en Andalucía, 1820-1936. Siglo XXI. Madrid, 1976.

CASSANY, E. Quadres de costums urbans del vuit-cents. Edicions 62. Barcelona.

Catàleg de l'exposició "Catalunya la fàbrica d'Espanya".

CONNELLY, J.  Crisis del Antiguo Régimen e Industrialización en la España del siglo XIX. VII Col.loqui de Pau. Edicusa. Madrid, 1977.

DD.AA. Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea. Actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España. Ariel. Barcelona, 1974.

DD.AA. Les colònies industrials. Materials Didàctics. Raimà. Moià, 1990.

DD.AA. El comerç entre Catalunya i Amèrica (segles XVIII i XIX). L'Avenç. Barcelona, 1986.

DD.AA. Terra, treball i propietat. Classes agràries i règim senyorial als Països Catalans. Crítica. Barcelona, 1986.

FONTANA, J. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX. Ariel. Barcelona, 1975.

FONTANA, J. La fi de l'Antic Règim i la industrialització, 1787-1868. Història de Catalunya, vol. V. Edicions 62.  Barcelona, 1988.

FRADERA, J.M. Indústria i mercat (1814-1845). Crítica. Barcelona, 1987.

GARCÍA DELGADO, J.L. Orígenes y desarrollo del capitalismo en España. Notas críticas. Cuadernos para el Diálogo. Madrid, 1975.

IZARD, M. El segle XIX. Burgesos i proletaris. Col.lecció Conèixer Catalunya. Dopesa. Barcelona, 1978.

IZARD, M. Industrialización y Obrerismo. Las Tres Clases de Vapor (1869-1913). Ariel. Barcelona, 1973.

IZARD, M. Manufactureros, industriales y revolucionarios. Crítica. Barcelona, 1979.

MALUQUER DE MOTES, J.  Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya - Edicions Proa. Barcelona, 1998.

MENDOZA, E.  La ciudad de los prodigios.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. La transformació d'una societat industrial. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. I.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1994.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. Població i agricultura. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. II.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1990.

NADAL, J. (dir.) Segle XIX. Indústria, transports i finances. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. III.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1991.

NADAL, J. El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. Ariel. Barcelona, 1980.

NADAL, J. i MALUQUER DE MOTES, J. Catalunya, la fàbrica d'Espanya: un segle d'industrialització catalana, 1833-1936. Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1985.

NASH, M.  Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936). Anthropos. Barcelona, 1983.

NÚÑEZ, R. Tal como éramos. España hace un siglo. Espasa-Calpe. Madrid, 1998.

OLLER, N.  La febre d'or.

PÉREZ YRUELA.  La reforma agraria en España. Cuadernos de Historia 16, núm. 239. Madrid.

RIBAS, I. Màquines i vapors. El procés d'industrialització (segles XVIII i XIX). Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1991.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, N. España hace un siglo: una economía dual. Península. Barcelona, 1968.

SHUBERT, A. Historia social de España (1800-1990). Nerea. Madrid, 1991.

SIMÓN SEGURA, F. La desamortización española del siglo XIX. Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1973.

TOMÁS Y VALIENTE, F. El marco político de la desamortización en España. Ariel. Barcelona, 1971.

TORTELLA, G.  El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Alianza Universidad. Madrid, 1997.

TORTELLA, F.  Los orígenes del capitalismo en España. Banca, Industria y Ferrocarriles en el siglo XIX. Tecnos. Madrid, 1973.

VICENS I VIVES, J. i LLORENS, M.  Industrials i polítics al segle XIX. Biografies Catalanes, núm. 11. Vicens Vives. Barcelona, 1980.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

ECONOMIA I SOCIETAT EN EL SEGLE XX

ABELLÓ, T. El movimiento obrero en España. Hipótesis. Barcelona, 1998.

BALCELLS, A. El problema agrari a Catalunya. La qüestió rabassaire, 1890-1936. Nova Terra. Barcelona, 1968.

BALCELLS, A. Crisis económica y agitación social en Cataluña (1900-1936). Ariel. Barcelona, 1971.

CABANA, F. (dir.). L'època dels nous moviments socials, 1900-1930. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1995.

CARRIÓN, P. La reforma agraria de la Segunda República y la situación actual de la agricultura española. Ariel. Barcelona, 1973.

CELA, C.J. La familia de Pascual Duarte. Destino. Barcelona, 1971.

MALEFAKIS, E. Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. Ariel. Barcelona, 1980.

MALUQUER DE MOTES, J.  Història econòmica de Catalunya. Segles XIX i XX. Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya - Edicions Proa. Barcelona, 1998.

MOLINERO, C. i YSÀS, P. Els industrials catalans durant el franquisme. Eumo. Vic, 1991.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Una societat plenament industrial. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. IV.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1988.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Població, agricultura i energia. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. V.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1989.

NADAL, J. (dir.) Segle XX. Indústria, finances i turisme. Història econòmica de la Catalunya contemporània, vol. VI.  Enciclopèdia Catalana.  Barcelona, 1989.

NADAL, J. i MALUQUER DE MOTES, J. Catalunya, la fàbrica d'Espanya: un segle d'industrialització catalana, 1833-1936. Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1985.

NASH, M.  Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936). Anthropos. Barcelona, 1983.

PÉREZ YRUELA.  La reforma agraria en España. Cuadernos de Historia 16, núm. 239. Madrid.

ROLDÁN, S., GARCÍA DELGADO, J.L. i MUÑOZ, J. La formación de la sociedad capitalista en España (1914-1920) (2 volums). Fondo para la investigación económica y social de la CECA. Madrid, 1973.

SHUBERT, A. Historia social de España (1800-1990). Nerea. Madrid, 1991.

TERMES, J. La immigració a Catalunya i altres estudis sobre el nacionalisme català. Empúries. Barcelona, 1984.

TORTELLA, G.  El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX. Alianza Universidad. Madrid, 1997.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

EL MOVIMENT OBRER

ABELLÓ, T. El movimiento obrero en España. Hipótesis. Barcelona, 1998.

BALCELLS, A.  El sindicalisme a Barcelona, 1916-1923. Nova Terra. Barcelona, 1965.

BENET, J. i MARTÍ, C.  Barcelona a mitjans del segle XIX: el moviment obrer durant el bienni progressista, 1854-1856 (2 volums). Curial. Barcelona, 1976-77.

CABANA, F. (dir.). L'època dels nous moviments socials, 1900-1930. Història. Política, Societat i Cultura dels Països Catalans, vol. VIII. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1995.

CUADRAT, X. Socialismo y anarquismo en Cataluna (1899-1911). Los orígenes de la C.N.T. Ediciones Revista del Trabajo. Madrid, 1976.

FERNÁNDEZ, M. El moviment obrer a Catalunya (1890-1914). Graó - Diputació de Barcelona. Barcelona, 1987.

GÓMEZ CASAS, J.  Historia del anarcosindicalismo español. Zero. Madrid, 1973.

HUERTAS CLAVERÍA, J.M. Obrers a Catalunya. Manual d'història del moviment obrer (1840-1975). L'Avenç. Barcelona, 1982.

IZARD, M. Industrialización y Obrerismo. Las Tres Clases de Vapor (1869-1913). Ariel. Barcelona, 1973.

LIDA, C. Anarquismo y revolución en la España del siglo XIX. Siglo XXI. Madrid, 1972.

LLADONOSA I VALL-LLEBRERA, M. Catalanisme i moviment obrer: el CADCI entre 1903 i 1923. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.

LLORENS, J. Obrerisme i catalanisme (1875-1931). Barcanova. Barcelona, 1991.

MALUQUER DE MOTES, J. El socialismo en España, 1833-1868. Crítica. Barcelona, 1977.

MARTÍ, C. Orígenes del anarquismo en Barcelona. Teide. Barcelona, 1959.

OLLÉ I ROMEU, J.M. Introducció del socialisme utòpic a Catalunya (1835-1837). Edicions 62. Barcelona, 1969.

PRAT DE LA RIBA, E.  La nacionalitat catalana. Edicions 62 - La Caixa. Barcelona, 1978.

ROMEU, F. Las clases trabajadoras en España. Taurus. Madrid, 1970.

SABATER, J.  Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Edicions 62. Barcelona, 1986.

TERMES, J. Anarquismo y sindicalismo en España. La Primera Internacional (1864-1881). Ariel. Barcelona, 1972 / Crítica. Barcelona, 1977.

TERMES, J. Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo. Anagrama. Barcelona, 1976.

TUÑÓN DE LARA, M. El movimiento obrero en la historia de España. Taurus. Madrid, 1972 / Laia. Barcelona, 1977.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


 

EL CATALANISME I ALTRES NACIONALISMES

AINAUD, J.M. i JARDÍ, E.  Prat de la Riba: home de govern. Ariel. Barcelona, 1973.

BALCELLS, A. Història del nacionalisme català. Dels orígens al nostre temps. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1992.

BASSETS, Ll.; CULLA, J.B. i RIQUER, B. DE. Memòria de Catalunya. Taurus. Madrid, 1997.

CUCURULL, P. Panoràmica del nacionalisme català. Edicions Catalanes de París. París, 1975.

CUCÓ, A. El valencianismo político, 1876-1939. Ariel. Barcelona, 1979.

DÍAZ ESCULIES, D. El catalanisme polític a l'exili (1939-1959). La Magrana. Barcelona, 1991.

DD.AA. La Renaixença. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1986.

FIGUERES, J.M. "La Renaixença". Diari de Catalunya (1881-1905). Episodis de la Història, núm. 249. Rafael Dalmau ed. Barcelona, 1981.

FIGUERES, J.M. Valentí Almirall. Forjador del catalanisme polític. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1990.

GABRIEL, P. (dir.) Romanticisme i Renaixença, 1800-1860. Història de la cultura catalana, vol. IV. Edicions 62. Barcelona, 1995.

GALOFRÉ, J. i ILLAMOLA-SIMAL. El primer congrés catalanista (1880). Episodis de la Història, núm. 240. Rafael Dalmau ed. Barcelona, 1979.

GONZÁLEZ CASANOVA, J.A. Federalisme i autonomia a Catalunya (1868-1938). Curial. Barcelona, 1974.

GUIBERNAU, M. Nacionalismes. L'Estat nació i el nacionalisme al segle XX. Proa. Barcelona, 1997.

IZARD, M. El segle XIX. Burgesos i proletaris. Col.lecció Conèixer Catalunya. Dopesa. Barcelona, 1978.

LLADONOSA I VALL-LLEBRERA, M. Catalanisme i moviment obrer: el CADCI entre 1903 i 1923. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.

LLORENS, J. Catalanisme i moviments nacionalistes contemporanis. Ed. Rafael Dalmau. Barcelona, 1988.

LLORENS, J. La Unió Catalanista i els orígens del catalanisme polític. Edicions de l'Abadia de Montserrat, 1992.

LLORENS, J.  La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925). Biblioteca Bàsica de Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1994.

MASGRAU, R. Els orígens del catalanisme polític (1870-1931). Biblioteca Bàsica d'Història de Catalunya. Barcanova. Barcelona, 1992.

MENDOZA, E.  La ciudad de los prodigios.

MENDOZA, E.  La verdad sobre el caso Savolta.

MOLAS, I. Lliga Catalana (2 volums). Edicions 62. Barcelona, 1973.

NADAL, J. i altres. El Memorial de Greuges i el catalanisme polític. La Magrana - Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona). Barcelona, 1986.

POBLET, J.M. Història bàsica del catalanisme. Pòrtic. Barcelona, 1975.

RAMISA, M. Els orígens del catalanisme conservador i "La Veu de Montserrat". Eumo. Vic, 1985.

RIQUER, B. DE. Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme. Edicions 62. Barcelona, 1977.

RIQUER, B. DE. Regionalistes i nacionalistes (1898-1931). Dopesa. Barcelona, 1979.

ROVIRA I VIRGILI, A. Resum d'història del catalanisme. La Magrana - Diputació de Barcelona. Barcelona, 1983.

SABATER, J.  Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil. Edicions 62. Barcelona, 1986.

SOLÉ TURA, J. Catalanisme i revolució burgesa. Edicions 62. Barcelona, 1967.

SOLÉ TURA, J. Ideari de Valentí Almirall. Edicions 62. Barcelona, 1974.

TERMES, J. Federalismo, anarcosindicalismo y catalanismo. Anagrama. Barcelona, 1976.

TERMES, J. i COLOMINES, A. Les Bases de Manresa de 1892 i els orígens del catalanisme. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1992.

TERMES, J. La immigració a Catalunya i altres estudis sobre el nacionalisme català. Empúries. Barcelona, 1984.

TERMES, J. i altres. Catalanisme. Història, Política i Cultura. L'Avenç. Barcelona, 1986.

VAYREDA, M.  La punyalada.

VILA FORUNY, J. El nacionalisme català. Aportacions a un debat. Generalitat de Catalunya - Barcanova. Barcelona, 1992.

Inici Generals Complementàries Específiques Tornar a Història


© BUXAWEB - 1998 - Julià Buxadera i Vilà