BUXAWEB

EDUCACIÓ

RECURSOS GENERALS

RECURSOS ESTUDIANTS


Educació

E   D   U   C   A   C   I   Ó

Recursos del món de l'educació i
l'ensenyament secundari a Catalunya

PÀGINA EN PROCÉS D'ACTUALITZACIÓ
ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA

Pàgines d'institucions educatives, amb informació i recursos diversos.

Departament d'Ensenyament (Generalitat)
Web oficial del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, adreçat a tota la comunitat educativa no universitària de Catalunya.

edu365.cat
Portal educatiu del Departament d'Educació per a tota la comunitat educativa de Catalunya. Informacions i serveis diversos.

Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC)
El món de la telemàtica aplicada als ensenyaments primari i secundari. Informacions i recursos.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Web oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 

Inici


SISTEMA EDUCATIU
Informació general sobre el sistema educatiu, amb els seus diferents nivells, des de l'educació infantil fins a la universitària.

Estudiar a Catalunya
Des de la Generalitat, aquest portal ens informa dels ensenyaments del sistema educatiu a Catalunya.

Educació i formació
Informació des del Departament d'Ensenyament sobre estudis, centres, beques i altres serveis relacionats amb l'educació i la formació i la seva regulació.

Sistema educatiu català
Pàgina de l'XTEC sobre el sistema educatiu català, amb informació completa sobre els diferents tipus d'ensenyaments.

Accés als estudis
Pàgina sobre l'accés als diferents nivells i modalitats d'estudis.

Proves d'accés
Informació sobre les diferents proves d'accés a aquells estudis que es requereixen.

Competències bàsiques
Breu informació sobre les competències bàsiques en els currículums d'educació primària i secundària obligatòria.

Atenció a la diversitat
Pàgina informativa sobre l'atenció a la diversitat en els diferents nivells educatius.

Sistema educatiu espanyol
Informació del sistema educatiu español, des de la web del Ministeri d'Educació.

 

Inici


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)
En acabar l'Educació Primària, s'ha d'accedir a l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). Consta de 4 cursos, que es fan entre els 12 i els 16 anys, dividits en dos cicles. Hi ha programes de diversificació curricular, a partir de tercer curs, orientats a la consecució del títol de graduat/ada en ESO (GESO). Aquest títol dóna accés a l'educació secundària postobligatòria.

Què és l'ESO?
Informació del Departament sobre l'Ensenyament Secundari Obligatori (ESO).

Informació ESO
Informació sobre els estudis de l'ESO, servida per l'XTEC.

Materials i recursos ESO
Des del portal edu365.cat, recull de materials i recursos de les diverses matèries que composen el pla d'estudis de l'ESO. Inclou un complet escriptori, amb diverses eines per a facilitar-te la feina (diccionaris,enciclopèdies, etc.)

Currículum ESO
Currículum de l'educació secundària obligatòria: objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació.

Després de l'ESO...Què?
Pàgina de la Diputació de Barcelona sobre què es pot fer un cop s'ha acabat l'ESO.

 

Inici


ENSENYAMENTS PROFESSIONALS
El Departament d'Educació oferta els anomenats ensenyaments professionals. Són estudis amb titulació oficial relacionats amb la formació professional, les arts i els esports.

Què són els ensenyaments professionals?
Són estudis adreçats a alumnes més grans de 16 anys, relacionats amb la formació professional, les arts i els esports. Inclouen els Programes de Qualioficació Professional Inicial (PQPI) per aquells alumnes que no han obtingut el títol de GESO.

Ensenyaments professionals
Informació sobre els estudis professionals, servida per l'XTEC.

 

Inici


PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI)
Els PQPI es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO. Inclouen tres tipus de mòduls: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B) i el títol de GESO (mòduls voluntaris C).

Què són els PQPI?
Informació del Departament sobre els Programes de Qualificació Professional Inicial.

Informació PQPI
Informació sobre els Programes de Qualificació Professional Inicial, servida per l'XTEC.

 

Inici


FORMACIÓ PROFESSIONAL (FP)
La formació professional s'estructura en cicles formatius de grau mitjà i en cicles formatius de grau superior, els quals permeten obtenir els títols de tècnic/a i tècnic/a superior, respectivament.
Per accedir als estudis d'FP cal tenir el títol de GESO (per als cicles de grau mitjà) o el títol de batxiller/a (per als cicles de grau superior) o un equivalent a efectes acadèmics.
També s'hi pot accedir sense tenir els requisits acadèmics anteriors si se supera una prova d'accés (els més grans de 17 anys, al grau mitjà, i els més grans de 19 anys, al grau superior, o els de 18 si tenen un títol de tècnic/a relacionat amb l'especialitat).

Què és la Formació Professional (FP)?
Informació del Departament sobre la Formació Professional.

Informació formació professional
Informació sobre la Formació Professional, servida per l'XTEC.

Què són els Cicles Formatius de la Formació Professional?
Informació bàsica sobre la Formació Professional.

Oferta de Cicles Formatius
Pots consultar els cicles formatius per famílies professionals i conèixer els perfils professionals dels cicles formatius, que oferta el Departament d'Educació, en tot l'àmbit català.

Formació Professional
Pàgina molt completa on trobaràs de tot sobre la Formació Professional: guia didàctica, proves d'accés, normativa, cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, itineraris, centres, recursos, notícies, enllaços, etc.

Informació sobre la formació professional
Pàgina del portal cat365.com: informació, cerca de centres, inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de formació professional específica.

Cicles formatius
Una altra pàgina on trobaràs informació sobre els cicles formatius ofertats pel Departament d''Educació, classificats per famílies professionals i per comarques.

Todo FP
Pàgina del Ministeri d'Educació amb informació diversa sobre la formació professional.

 

Inici


ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Són els ensenyaments de música i de dansa i els de grau mitjà i de grau superior d'arts plàstiques i disseny.
Per accedir-hi, a més de tenir els requisits acadèmics, cal superar una prova específica. Es pot accedir sense els requisits acadèmics si se supera una prova d'accés (els més grans de 17 anys, al grau mitjà, i els més grans de 19 anys, al grau superior, o els 18 si tenen un títol de tècnic/a relacionat amb l'especialitat).

Què són els ensenyaments artístics?
Informació del Departament sobre els ensenyaments artístics.

Informació ensenyaments artístics
Informació sobre els ensenyaments artístics, servida per l'XTEC.

Ensenyaments artístics superiors
Comprèn els estudis superiors de disseny, art dramàtic, música, conservació i restauració de béns culturals i dansa.

Ensenyaments artístics superiors
Pàgina informativa de l'XTEC.

Escola Superior de Música de Catalunya
Informació sobre l'escola, els estudis i els serveis que ofereix.
 

Inici


ENSENYAMENTS ESPORTIUS
Són els ensenyaments de règim especial que porten a les titulacions de tècnic/a esportiu/iva i tècnic/a superior esportiu/iva i donen a l'alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional característica de cada títol, alhora que capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada.
Per accedir als estudis de grau mitjà cal tenir el títol de GESO o l'equivalent o haver superat la prova general d'accés a grau mitjà per a més grans de 17 anys i, com a requisit específic, haver superat la prova específica d'accés al primer nivell de l'especialitat; en algunes especialitats, cal haver superat la prova específica d'accés al segon nivell.
Per accedir als estudis de grau superior cal tenir el títol de batxiller/a o l'equivalent o haver superat la prova d'accés al grau superior per a més grans de 18 anys i, com a requisit específic, tenir el títol de grau mitjà mitjà de l'especialitat corresponent. En algunes especialitats cal superar una prova d'accés específica. 

Què són els ensenyaments esportius?
Informació del Departament sobre els ensenyaments artístics.

Informació ensenyaments esportius
Informació sobre els ensenyaments artístics, servida per l'XTEC.

 

Inici


ENSENYAMENTS D'IDIOMES
Les escoles oficials d'idiomes (EOI) són centres públics, no universitaris, d'ensenyament d'idiomes moderns, que imparteixen els ensenyaments especialitzats que regula la Llei orgànica d'educació (LOE).
Per accedir-hi cal ser major de 16 anys, tret dels més grans de 14 anys si estudien un idioma diferent del cursat a l'ESO. Amb el títol de batxiller/a s'accedeix de manera directa al nivell intermedi de la primera llengua cursada al batxillerat.

Què són els ensenyaments d'idiomes?
Informació del Departament sobre els ensenyaments d'idiomes.

Informació ensenyament d'idiomes
Informació sobre els ensenyaments d'idiomes, servida per l'XTEC.

Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya (EOI)
Pàgina de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de Catalunya.

 

Inici


BATXILLERAT
El Batxillerat consta de dos cursos i s'organitza en tres modalitats: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials. El títol de batxiller/a dóna accés a l'educació superior. Serveix tant per accedir als estudis de grau superior com als estudis universitaris.

Què és el Batxillerat?
Informació del Departament sobre el Batxillerat i les seves diferents modalitats.

Informació Batxillerat
Pàgina molt completa on trobaràs de tot sobre el Batxillerat. Des de la XTEC.

Materials i recursos Batxillerat
Des del portal edu365.cat, recull de materials i recursos de les diverses matèries que composen el pla d'estudis del Batxillerat. Inclou diverses eines i utilitats.

Currículum Batxillerat
Currículum del batxillerat: competències, objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació.

 

Inici


TREBALL DE RECERCA
El treball de recerca l'han de fer tots els alumnes de Batxillerat, preferentment durant el segon curs del cicle. Equival a dos crèdits del currículum (70 hores) i representa el 10% de la qualificació final del Batxillerat. Pot estar emmarcat dins d'una matèria o pot ser interdisciplinari, i es pot fer individualment o en parella. Cada alumne és tutorat per un-a professor-a, que li fa el seguiment i control de la recerca. En acabar, cada alumne ha de presentar el treball per escrit i n'ha de fer una exposició oral. Cada centre estableix el calendari per a l'elaboració del treball.

Què és el treball de recerca al Batxillerat?
Full informatiu del Departament d'Ensenyament sobre el treball de recerca, en format PDF.

Com es fa un treball de recerca?
Pàgina del portal edu65.com en la que s'explica què és el treball de recerca, com desenvolupar el treball, com escollir el tema, com presentar l'informe, etc. Inclou exemples.

Guia i recursos pel treball de recerca
El Laboratori interdisciplinari pel batxillerat és l'entorn virtual dels estudiants per desenvolupar i compartir els seus treballs de recerca. En aquest espai web hi trobaràs una guia i recursos per als treballs de recerca, i a més podràs ser assessorat per un servei de tutories virtuals.

 

Inici


SELECTIVITAT
Per a accedir a la Universitat cal superar unes proves, les PAU. La nota que et permetrà accedir als estudis universitaris serà la combinació de la nota del teu expedient de Batxillerat (el 60%) i la nota dels exàmens de Selectivitat (el restant 40%). També es poden fer les PAU a través dels Cicles Formatius de grau superior.

Proves d'accés a la Universitat (PAU)
Tot el que necessites saber sobre les Proves d'Accés a la Universitat (PAU): informació general, calendari i horari, matrícula, exàmens i informació de les matèries, etc.

Selectivitat: exàmens i informació de les matèries
Enunciats d'exàmens i pautes de correcció de les PAU, en format PDF. Pots saber els exàmens que s'han posat a Selectivitat en els tres últims anys de totes les matèries, així com les pautes de correcció.

Exàmens de Selectivitat
Una web on trobaràs exàmens de Selectivitat a Catalunya de totes les matèries des de l'any 2000.

Accesnet
Matrícula a les PAU, consulta de notes, assignació de places, preinscripció universitària, etc.

Informació Selectivitat
Web per a estudiants sobre les proves de Selectivitat, amb informació per comunitats autònomes.

Exercicis resolts Selectivitat
Problemes i exercicis resolts de les últimes convocatòries de Selectivitat de diverses matèries.

Posa't a prova
Posa a prova els teus coneixements de cara a les proves de Selectivitat, mitjançant tests interactius amb qüestions de diferents matèries de les PAU.

 

Inici


INFORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Si tens pensat cursar estudis universitaris, primer seria bo que t'informessis sobre el que t'ofereix la Universitat. Aquí tens una sèrie d'enllaços que et poden ser útils, i també pots consultar les webs informatives d'algunes universitats catalanes, adreçades als estudiants de secundària.

Informació universitària
Pàgina del DIUE
sobre el sistema universitari, l'accés a la universitat, els estudis universitaris, etc.

Preinscripció universitària
Pàgina del DURSI sobre la preinscripció universitària. Inclou informació general, terminis de preinscripció, Proves d'Aptitud Personal (PAP), llistat de notes, places i codis, vies d'accés a la universitat, sistema d'assignació i terminis de matrícula a la universitat.

Oferta d'estudis universitaris
El DURSI et presenta l'estructura dels estudis universitaris, així com l'oferta d'estudis de primer i segon cicle, de tercer cicle i cursos d'estiu dels centres universitaris de Catalunya. Omplint un senzill formulari pots fer una tria sobre universitat, estudis, àrea d'estudis, durada, vies d'accés i localització. Un cop localitzat els centres on pots cursar els estudis segons les condicions triades, pots consultar, en cada cas, les característiques dels estudis, les notes de tall, les vies d'accés i les sortides professionals.

Guia d'estudis universitaris
Què vols estudiar i per què? Web del DURSI, sobre els estudis de les universitats catalanes i les sortides professionals. Informació de tots els estudis oficials i homologats que s'imparteixen a les universitats catalanes.

Informació universitària UB
Pàgina de la Universitat de Barcelona amb informació específica per a estudiants de Secundària: accés, preinscripció, programes d'orientació, matrícula, calendari, beques i ajuts, estadístiques, etc. Clica aquí per a informació per a centres de secundària.

Informació universitària UAB
Pàgina de la Universitat Autònoma de Barcelona amb informació específica per a estudiants de Secundària: estudis, accés, centres, campus i altres informacions d'interès.

Informació universitària UPC
Pàgina de la Universitat Politècnica de Catalunya amb informació específica per a estudiants de Secundària: informació, guia d'estudis, orientació, etc.

Informació universitària UPF
Pàgina de la Universitat Pompeu Fabra amb informació específica per a centres i estudiants de Secundària: informació, estudis, cursos de preparació, etc. Clica aquí per conèixer la pàgina adreçada especialment als estudiants.

 

Inici


UNIVERSITAT
Per accedir als ensenyaments universitaris cal superar alguna de les proves d'accés establertes o tenir un títol de tècnic/a superior o d'estudis de nivell acadèmic equivalent.
Coneix les universitats i el seu món. Aquí tens les pàgines d'accés a totes les universitats catalanes, i d'altres llocs. Cadascuna ofereix tot tipus d'informació, adreçada tant als estudiants com al professorat i al públic en general. Entra-hi!

Universitats catalanes
Directori de les universitats catalanes.

Xarxa d'universitats Institut Joan Lluís Vives
L'Institut Joan Lluís Vives és una xarxa d'universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra que coordina la docència, la recerca i les activitats culturals i potencia l'ús de la nostra llengua. En aquesta web hi trobaràs informació general de l'Institut, notícies de l'actualitat universitària, cercadors universitaris, documents, fitxers i bases de dades per a consultar, programaris, enllaços, etc.

Intercat
Informació universitària per a estrangers. Amb el nom Intercat s'han aplegat, en un mateix espai, tot un seguit de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies. A més, aquest espai també conté informació sobre la situació de la llengua a Catalunya i sobre els programes d'acollida cultural i d'intercanvi de llengües que ofereixen les universitats catalanes.

Universitats espanyoles
Directori de la Red IRIS (MEC).

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Centre d'estudis universitaris no presencial.

Universitat Virtual (UOC-Grupo Planeta)
Universitat no presencial que proposa un nou model educatiu en el marc de l'ensenyament universitari.

Universitats de tot el món
Índex d'universitats de tots els continents, servit per Braintrack. En anglès.

 

Inici


MÀSTERS I POSTGRAUS
Webs informatives sobre cursos de postgrau.

Cercador de Màsters i Postgraus
Tumaster.com és una organització dedicada a oferir informació sobre els diferents cursos de postgrau existents en el mercat espanyol i en el llatinoamericà.

Postgradum
Guia on-line de Formació. Cursos i màsters de postgrau.

Comunae
Cursos i formació a distància sobre informàtica i idiomes. Directori d'universitats, carreres, màsters. Cercador de beques. Ofertes de treball.

Máster Más
Cercador de màsters i postgraus.

Todo MBA
Cercador de màsters MBA i postgraus MBA.

ECOL - Educación contínua on-line
Formació superior de postgrau per a professionals. Programes certificats per la UAB.

 

Inici


EDUCACIÓ ESPECIAL

El Departament d'Educació oferta els anomenats ensenyaments professionals. Són estudis amb titulació oficial relacionats amb les professions, les arts i els esports.

Educació especial
Pàgina del Departament sobre l'educació especial.

Estudis estrangers
Pàgina del Departament sobre els estudis a l'estranger.
 

Inici


ESTUDIS ESTRANGERS

El Departament d'Educació oferta els anomenats ensenyaments professionals. Són estudis amb titulació oficial relacionats amb les professions, les arts i els esports.

Estudis estrangers
Pàgina del Departament sobre els estudis a l'estranger.

 

Inici


ESTUDIS A DISTÀNCIA

El Departament d'Educació oferta els anomenats ensenyaments professionals. Són estudis amb titulació oficial relacionats amb les professions, les arts i els esports.

Institut Obert de Catalunya (IOC)
Pàgina de l'IOC.

 

Inici


FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
Es tracta d'una oferta educativa que té com a objectiu que les persones puguin obtenir el grau de competència per desenvolupar-se en la societat actual. Així mateix, en aquesta formació, es preparen proves d'accés i s'imparteixen ensenyaments inicials i bàsics de llengües i d'informàtica, i també els destinats a l'obtenció del títol de GESO.
Hi poden aprticipar totes les persones que siguin més grans de 18 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació.
Les persones més grans de 16 anys (complerts en l'any en què inicien la formació) poden optar per quatre alternatives: a) seguir un curs d'acolliment lingüístic; b) cursar la formació bàsica, si per motius laborals no poden assistir a centres de règim ordinari; si necessiten suport educatiu per necessitats específiques, o si es tracta d'esportistes d'alt rendiment; c) preparar-se per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

Què és la formació de persones adultes?
gina del Departament sobre la formació d'adults.

Informació formació persones adultes
Informació sobre estudis per a persones adultes.

Recursos de Formació d'Adults
gina del Centre de Recursos de Formació de Persones Adultes.

Activitats per a adults
Des d'aquesta pàgina podreu consultar el conjunt d'activitats relatives a la formació d'adults que duen a terme els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya integrats en la Comissió interdepartamental.

Recursos formació d'adults
Directori de recursos presentat per Pangea. Inclou recursos referits a centres d'autoformació, escoles d'adults, programes i centres de formació d'adults, etc.

Accés a la Universitat
Informació sobre l'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.

Formació de Persones Adultes
Portal sobre la formació d'adults. Materials i recursos.

 

Inici


BEQUES I AJUTS
En aquestes webs tens tot un munt d'informació sobre beques i ajuts que proporcionen diferents administracions i institucions de Catalunya i de l'Estat espanyol.

Beques i Ajuts (Departament d'Educació)
Beques i Ajuts del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Beques i Ajuts (DURSI)
Beques i Ajuts del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Beques i Ajuts universitaris (AGAUR)
Beques i ajuts a estudiants universitaris, predoctorals i postdoctorals, suport a la recerca i a la formació, calendari i cerca d'ajuts, etc. De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Base de dades de Beques (MEC)
Beques, ajuts i subvencions del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Consulta beques del MEC i altres organismes.

Notícies de Beques
Beques publicades al BOE.

Beques Administracions
Informació sobre beques de l'administració estatal, autonòmica i altres, servida pel Centro de Información Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas.

Becas.com
Portal d'informació sobre beques, cursos i borses de treball. Busca el que necessitis!

 

Inici


CENTRES ESCOLARS
Amb aquestes pàgines pots buscar centres que s'ajustin a les teves necessitats o obtenir-ne informació.

Centres escolars de Catalunya
El Departament ofereix un formulari per a localitzar centres que reuneixin determinades condicions que tu seleccionis, segons el tipus del centre i el tipus d'ensenyament. 

Webs de centres escolars
Buscador de webs de centres escolars de primària i secundària, públics i privats, de tot Catalunya. Només has de posar el nom del centre i el buscador de la XTEC te'n facilita l'accés.

Cerca d'estudis i centres
El portal edu365.com t'ajuda a cercar el centre i el tipus d'estudis que vulguis cursar.

Educateca
Cercador de cursos i centres d'ensenyament.

EduBusca
Cercador d'estudis i centres d'ensenyament, per comunitats.

Institut Obert de Catalunya (IOC)
S'ofereix la possibilitat de cursar a l'I
OC estudis de Graduat en Educació Secundària (GES), Batxillerat, Formació Professional i Curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior a persones més grans de 18 anys que, per circumstàncies diverses, no poden assistir a un centre ordinari.
Excepcionalment, també poden estudiar-hi els/les alumnes menors de 18 anys que acreditin trobar-se en alguna de les circumstàncies següents: viure lluny d'un centre d'ensenyament o viure a l'estranger, tenir alguna discapacitat, formar part de col·lectius especials com ara esportistes o músics, i altres circumstàncies que hauran de ser valorades per la direcció del centre.

Escoles Oficials d'Idiomes de Catalunya (EOI)
Pàgina de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de Catalunya.

Escola Superior de Música de Catalunya
Informació sobre l'escola, els estudis i els serveis que ofereix.

Acadèmia Blancafort
Centre acadèmic de Barcelona especialitzat en la preparació i reforç d'estudis. Ofereix cursos per a la preparació de Selectivitat, l'accés a la Universitat per a majors de 25 anys, l'accés als cicles formatius de grau superior i reforç de Batxillerat.

Aula d'Estudi
Reforç per a estudiants d'ESO, Batxillerat i Lycée Français de Barcelona. Classes particulars i en grup.

Centres educatius de la Diputació de Barcelona
Informació dels centres educatius que depenen de la Diputació de Barcelona. Inclou, a més, una interessant base de dades de caire educatiu.

 

Inici


REVISTES ESCOLARS
Revistes fetes per centres escolars o dirigides als estudiants.

Revistes escolars a Internet
Directori de revistes de centres escolars de primària i secundària de Catalunya. Des de la XTEC.

Revista Secundèria
Publicació mensual adreçada als estudiants d'Ensenyament Secundari, Batxillerat, FP i Cicles Formatius.

El Periódico de l'Estudiant
El diari El Periódico ofereix mensualment aquest suplement amb notícies sobre el món dels estudiants. A Internet es presenta en una edició especial en format PDF (cal tenir instal.lat l'Acrobat Reader).

El Periódico a l'Escola
Espai web que El Periódico de Catalunya posa a disposició dels estudiants que volen debutar com a periodistes digitals. Aquesta web és una continuació del projecte El Periódico a l'Escola, que des de 1998 porta el periodisme a les aules de Secundària de tot Catalunya.

Diari de l'escola
Butlletí de notícies per a estudiants, editat conjuntament per VilaWeb i edu365.

El Diari dels Estudiants
Notícies i recursos editades pel diari "La Vanguardia" i edu365.

El País de los Estudiantes
Periòdic elaborat per professors i alumnes, editat pel diari "El País".

Associació de Premsa Juvenil
Web de l'Associació de Premsa Juvenil, que conté un Registre de Publicacions Escolars i que anualment organitza un concurs de publicacions a nivell estatal, així com congressos i altres activitats.

 

Inici


LLIBRES

El món del llibre a través d'algunes pàgines d'interès: cercadors de llibres, editorials i algunes tendes virtuals, per a comprar còmodament des de casa.

Llibres de text homologats
Llista de títols i cercador de llibres de text homologats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, de tots els nivells educatius no universitaris, per àrea, etapa, cicle, tipus de material, editorial i autor.

Cerca de llibres ISBN
La base de dades de l'Agència Espanyola de l'ISBN et permet buscar qualsevol llibre editat a l'estat espanyol des de 1972. Un formulari t'ajuda a afinar la cerca.

Cerca a Biblioteques Universitàries
Formulari de cerca de llibres en el catàleg col.lectiu de les universitats de Catalunya. Servei del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC).

Booksfactory.com
Cercador de llibres i directori de biblioteques, editorials, enciclopèdies i diccionaris, llibreries, premsa, etc. de tot el món.

Books Google
Cercador de llibres de Google.

Editorials
Llistat alfabètic d'editorials espanyoles servit per la Biblioteca Nacional de España.

Llibres.com
Llibreria virtual de l'Enciclopèdia Catalana.

Totselsllibres.com
Botiga en línia de diverses llibreries catalanes associades.

Abacus
Botiga on podràs comprar on-line a les seccions de llibres, llibreria infantil, papereria, multimèdia i joguines.

Amazon.com
Per comprar llibres, i molta cosa més. És la botiga virtual més coneguda del món.

Bol.com
Una altra bona botiga virtual.

 

Inici


ENCICLOPÈDIES

Les enciclopèdies són una eina imprescindible per als estudiants. En aquest apartat hi ha enllaços a unes quantes, algunes de consulta gratuïta.

Enciclopèdia Catalana
Accés gratuït als diversos serveis del grup Enciclopèdia Catalana: l'Enciclopèdia, el Diccionari i l'Encyclopaedia.

Enciclopèdia Britànica
Accés gratuït a l'enciclopèdia més prestigiosa del món.

LaEnciclopedia.com
Enciclopèdia Educativa Sincronitzada. Consulta gratuïta.

Enciclonet
Enciclopèdia Universal espanyola. Consulta gratuïta previ registre.

Enciclopèdia Encarta
L'enciclopèdia on-line de Microsoft.

Enciclopedias.com
Ofertes d'enciclopèdies de tot tipus.

Viquipèdia. L'Enciclopèdia Lliure
Enciclopèdia escrita amb la col.laboració de tots. L'acompanyant lèxic el trobareu al Wiktionary. Versions també en castellà, anglès, francès, etc.

 

Inici


DICCIONARIS

Sempre és útil disposar d'un diccionari a mà per a resoldre qualsevol dubte sobre paraules. Aquí tens unes webs de consulta ràpida de diccionaris, tant en llengua catalana com en llengua espanyola. Diccionaris de paraules, idiomes, sinònims i antònims, conjugació de verbs, traductors, etc.

Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana
Consulta per paraules al Diccionari de l'Enciclopèdia Catalana (EC).

Diccionari de l'IEC
Cerca per paraules al Diccionari de la Llengua Catalana de l'IEC (DIEC).

Diccionari Català-Valencià-Balear
Edició electrònica del Diccionari Català-Valencià-Balear de l'IEC.

Diccionaris VOX
Consulta per paraules del Diccionario General de la Lengua Española, de l'Advanced English Dictionary (espanyol-anglès) i del Diccionario Esencial Francés (espanyol-francès), així com el Diccionario General de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española.

Diccionarios.com
Pàgina de l'editorial Anaya, amb el mateix contingut que la dels Diccionaris Vox: pots buscar la definició de paraules en espanyol, traduïr paraules de l'espanyol a l'anglès i al francès i viceversa, i consultar el diccionari de sinònims i antònims, tot des d'una mateixa pàgina.

Diccionaris en llengua espanyola
Diccionaris de la llengua espanyola: diccionari d'espanyol, diccionari d'antònims, diccionari de sinònims, conjugador de verbs, diccionari de termes relacionats, diccionari anglès-espanyol i espanyol-anglès, traductor multilingüe de pàgines web i de textos. Consulta ràpida. De la Universitat d'Oviedo.

Diccionaris El Mundo
Cerca de paraules en llengua espanyola: significat, sinònims, antònims, traducció en anglès i francès, etc.

Diccionaris en línia
Directori de diccionaris presents a Internet, en català i en altres llengües, servits pel Gabinet de Terminologia de la Universitat de les Illes Balears. Diccionaris generals, diccionaris terminològics, bases de dades i enciclopèdies, etc.

Diccionaris Logos
Diccionari multilingüe.

Diccionaris a Internet
Directori d'obres de referència en espanyol o en anglès, classificades per matèries.

Your Dictionary
Multidiccionari. Diccionaris de més de 260 llengües.

Diccionari Multilingüe
Consulta ràpida de diccionaris en diverses llengües. Versió en català.

Wiktionary
El Wiktionary és l'acompanyant lèxic al contingut obert de l'enciclopèdia Viquipèdia.

Lexicool
Directori de diccionaris bilingües i multilingües.

Diccionari CLAVE
Diccionari en línia de castellà usual.

 

Inici


RECURSOS EDUCATIUS

En la secció principal de Buxaweb-Educació tens un llistat de recursos educatius. Aquí et recomano aquests:

Escriptori edu365.com
Escriptori digital, amb enllaços a diversos serveis d'utilitat: 
Diccionaris: diccionari multilingüe, diccionari català, diccionario castellano, diccionari escolar i diccionaris il.lustrats.
Enciclopèdies: Enciclopèdia Catalana, Enciclopèdia Britànica, Encyclopaedia Universalis, Enciclonet i Viquipèdia.
Conjugadors de verbs: català, castellà i francès.
Traductor: Opentrad.
Recursos Ciències: El cos humà, Taula periòdica, Com funcionen les coses, Enciclopèdia de la Naturalesa i Enciclopèdia de la Ciència.
Recursos Lletres: Mapes i Gran Enciclopèdia de la Música.
Altres recursos: Calculadora, Editor de textos, Administrador de carpetes i Col.leccions en xarxa.

Conjugador de verbs
Conjugador de verbs en molts idiomes.

Educaweb
Complet portal de recursos d'educació, formació i treball. Inclou seccions d'orientació professional, actualitat, cercador de recursos per categories i temes, borsa de treball, tècniques d'estudi, serveis diversos, etc.

Educaterra
Portal educatiu amb una selecció de serveis d'educació i formació.

Webteca Educativa
Directori de recursos educatius i cercador, del projecte Astro City.

Webclip
Directori de consultes i recursos educatius i de lleure, per a tots els nivells d'ensenyament no universitari.

La Biblio
Recopilació de textos electrònics a Internet, per a estudiants i professors.

Saló de l'Ensenyament
Saló anual de la Fira de Barcelona, amb tota l'oferta educativa a Catalunya i l'estranger.

IES Virtual
Institut d'Ensenyament Secundari virtual. Pàgina web en la que s'ofereix a l'estudiant de Secundària la possibilitat de resoldre els seus dubtes en els seus estudis. Està organitzada en diverses seccions.

Saber +
Portal interactiu per a estudiants de 12 a 18 anys d'Espanya i Llatinoamèrica. Inclou un servei de consultes per Internet per a estudiants, sota la fòrmula de qui pregunta paga i qui contesta cobra. En català, espanyol, euskera i gallec.

Club de l'Estudiant
Portal valencià per a estudiants en el que trobaràs apunts, programes, enllaços i molt més.

La mediateca dels conflictes
Un espai interactiu i dinàmic, un punt de trobada de joves i adults, alumnes i professors, on el diàleg, la opinió, les propostes i les pròpies experiències són el fil conductor per la defensa dels Drets Civils, la Ciutadania, la resolució de conflictes i la millora de la convivència.

Recursos per a estudiants
Directori d'enllaços d'estudis, oci i ofertes adreçats als estudiants.

Classes particulars
Educa-System ofereix classes particulars a domicili, de qualsevol matèria escolar o extraescolar i de tots els nivells, des de primària fins a estudis superiors i adults.

Edu3.cat
Portal de ràdio i telivisió educatives per Internet. L'Edu3 us proposa més de 2200 audiovisuals d'àmbits de coneixement agrupats per matèries.

Hemeroteca de La Vanguardia
Consulta gratuïta de tots els exemplars del diari "La Vanguardia", des de l'any 1881.

 

Inici


SINDICATS D'ESTUDIANTS
Pàgines de diferents sindicats i associacions d'estudiants.

Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Associació d'Estudiants i Estudiantes Progressistes (AEP)

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC)

ACCIÓ-Assemblees d'estudiants de secundària

Sindicato de Estudiantes (SE)

 

Inici


APUNTS I TREBALLS
Pàgines on pots aconseguir apunts i treballs de diferents matèries i nivells educatius.

El Rincón del Vago
Una web clàssica per als estudiants, amb força continguts, tots dirigits especialment als estudiants. Si entres a la "Fotocopiadora" podràs buscar treballs, apunts, pràctiques i problemes, exàmens i textos, en castellà, català, gallec, euskera, anglès i francès. Un cercador et facilita la feina.

Estudiad Malditos
Apunts, exercicis, exàmens i recursos formatius de diverses matèries.

Apunts i Exàmens
Directori classificat d'apunts i exàmens, seleccionats per a estudiants i professors, de totes les carreres universitàries i dels nivells educatius no universitaris. També inclou informació sobre treball, beques, oposicions...

La Facu
Portal per a estudiants i professors universitaris, en el que s'inclou, entre d'altres materials, un recull d'apunts de diverses matèries.

 

Inici


TÈCNIQUES D'ESTUDI
En aquestes webs trobaràs informació sobre tècniques d'estudi, per a aprofitar millor el teu temps i treure'n un rendiment superior.

Tècniques d'estudi
Pàgina en construcció. Pretén ser un ajut per als estudiants.

Eureka
Pàgina personal d'un professor i llicenciat en Pedagogia on trobaràs tècniques d'estudi i temes relacionats.

Aprendre a Aprendre
Estratègies d'aprenentatge i tècniques d'estudi, adreçades als estudiants.

 

Inici


ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL
En aquest apartat tens pàgines que t'orientaran sobre els teus estudis i el teu futur professional.

Orientació educativa

Preguntes més freqüents

Orientació acadèmica

 

Quadern d'orientació professional
El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ofereix, en format PDF, aquest Quadern, que preten oferir una ajuda als estudiants en el procés d'anar decidint el seu futur professional. Cal tenir instal.lat el programa Adobe Acrobat Reader.

Guia d'estudis universitaris
Què vols estudiar i per què? Web del DURSI, sobre els estudis de les universitats catalanes i les sortides professionals. Informació de tots els estudis oficials i homologats que s'imparteixen a les universitats catalanes.

Estudiar a Catalunya
El portal edu365.com presenta una secció molt interessant, adreçada principalment als estudiants, amb informació i orientació sobre els estudis a Catalunya: informació del sistema educatiu, cerca d'estudis i centres, web d'orientació acadèmica i professional i un apartat de preguntes amb respostes. Tanmateix, aporta informació sobre beques i ajuts i un servei on-line de consultes.

Web d'orientació acadèmica i professional
Seccions d'autoconeixement, sistema educatiu i món laboral i presa de decisió. També servei de consultes on-line.

CISEC
El Centre d'Informació i Serveis a l'Estudiant de Catalunya (CISEC) té l'objectiu bàsic d'oferir als estudiants tot un seguit de serveis d'informació acadèmica i d'assessoria legal en temes d'ensenyament. Inclou les seccions següents: sistema educatiu, bases de dades (Universitats, Cicles Formatius, Batxillerats), preguntes freqüents, links interessants i servei de consulta via e-mail.

El Punt. Servei d'assessorament acadèmic i professional
El Punt és un servei del Districte de Sants-Montjuïc, de l'Ajuntament de Barcelona, pensat, especialment, per ajudar els joves a prendre les seves decisions acadèmiques i professionals. S'ofereix tota la informació de les ofertes acadèmiques i formatives existents, de manera sistematitzada, així com un assessorament personalitzat sobre el futur acadèmic del consultant.

Orientació Professional Educaweb
Una secció molt útil del portal d'educació Educaweb. Pots visitar els següents apartats: per on començar, orientació acadèmica i professional, què estudiar, dubtes més freqüents, orientació on-line gratuïta.

Orientació per a universitaris
Emes.es és una revista digital universitària que t'informa i et proporciona les eines per a orientar-te en la teva carrera acadèmica i professional.

Oferta d'estudis
Tota l'oferta formativa per a l'estudiant i el professional.

Estudies o Treballes
Informació sobre estudis, beques, ofertes laborals, etc. per a estudiants i professionals.

Estudis a l'estranger
Aquesta web ofereix informació i assessorament sobre estudis a l'estranger.

 

Inici


OPOSICIONS
Vols ser funcionari? En aquestes webs trobaràs informació de les convocatòries d'oposicions per a ocupar places de treball en les Administracions públiques.

Oposicions Generalitat de Catalunya
Informació sobre les convocatòries i ofertes de treball de la Generalitat de Catalunya. També s'ofereix la possibilitat de consultar els resultats a través de la xarxa.

Oposicions
Pàgina del Centro de Información Administrativa, del Ministerio de Administraciones Públicas, amb informació de totes les convocatòries d'oposicions de l'Administració General de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de l'Administració local, així com d'Organismes Internacionals.

Borsa d'Oposicions i Treball
Borsa d'oposicions i ofertes i demandes de treball, per comunitats autònomes, províncies, titulació necessària,...

Temaris d'Oposicions
Convocatòries i temaris (compra on-line) d'oposicions i treball públic a tot l'Estat espanyol.

empleopublico.net
Pàgina informativa sobre oposicions de les administracions públiques.

opositor.com
Portal de l'opositor.

buscaoposiciones.com
Informació sobre els diferents cursos existents en el mercat per a preparar oposicions. Ofertes de treball i beques.

canaloposiciones.com
Cercador d'oposicions i treball públic.

Cursos Oposicions Catalunya
Oferta de cursos per a preparar oposicions a Catalunya.

 

Inici


TREBALL
Busques feina? Internet s'està convertint en un magnífic aparador per a trobar feina. Disposes de moltes webs especialitzades en el mercat laboral, amb inclusió d'ofertes i demandes de treball molt variades, tant d'empreses públiques com privades.

Servei Català d'Ocupació
Pàgina de TV Catalunya, amb les ofertes de treball servides per la Direcció General d'Ocupació del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. A través d'un senzill formulari pots buscar feines seguint diferents criteris: per sectors, per comarques i per edats.

Oficina de Treball Generalitat
Oficina virtual del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquí trobaràs ofertes de treball, cursos de formació ocupacional, serveis diversos, orientació, etc.

Feina Activa
Ofertes de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).

Guia del treball
En aquesta guia pots consultar diferentes ofertes de treball o enviar el teu currículum a la seva Borsa de Treball, que diàriament consulten centenars d'empreses per trobar el seu candidat ideal.

Ofertes de treball universitari
Portal de formació i primer treball per a estudiants i titulats universitaris sense experiència laboral.

Porta 22
Espai de Noves Ocupacions, ofert per l'Ajuntament de Barcelona. Inclou informació, orientació i formació sobre les ocupacions de futur i les noves cultures del treball. Espai dirigit tant a persones en atur que busquen noves oportunitats d'ocupació, com a treballadors i treballadores en actiu amb voluntat de millora professional i joves que han d'escollir el seu futur professional.

Recursos feina i formació
Enllaços diversos per si busques feina o busques formació i tens més de 15 anys.

Treballar en vacances
Servei d'ajuda per a trobar treball o fer alguna activitat en temps de vacances. Cal registrar-se.


Ploteus
Oferta educativa i formacional a Europa.

Ofertes de treball
Ofertes des del portal Educaweb.

Primer treball
Ofertes de treball, beques i pràctiques per a joves sense experiència laboral.

Trabajos.com
Buscador de treball d'Hispavista.

InfoJobs.net
Cercador de treball.

Trabajo.org
La Organización para el Trabajo.

Bolsa de Trabajo
Cercar feina.

Gtrabajo.com
Anuncis de treball.

Empleo.com
Portal de treball.

Trabajo Fácil
Borsa de treball.

Servijob.com
Portal de treball.

Jobpilot
Buscar feina.

Ofertas-empleo.com
Ofertes de treball, classificades per àrees professionals.

Mil trabajos
Buscador d'ofertes de treball.

Laboris.net
Cercador d'ofertes de treball.

Infofeina
Servei de recerca laboral de Catalunya.

CV10
Portal de feina.

AyudaCV
Ajuda pràctica per fer currículums o cartes de presentació.

 

Inici


CURSOS DIVERSOS
Aquí tens una petita mostra de l'amplíssima oferta educativa des d'Internet. Són links de centres d'educació i formació a distància o presencial. Hi pots trobar cursos de tota mena, des dels més senzills als més especialitzats, i de tots els àmbits possibles.

Accés Obert

Aula Activa

Aula Interactiva

Aucal, Campus Virtual

Ensenyament Obert

Institut Obert de Catalunya (IOC)

ANCED (Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia)

Contenidos

Aprentia

Cursos CEAC

Cursos CCC

AulaFácil

Emagister

Ensenet

E-Scola

Centre d'estudis CEPACF

Infoidiomas
Web informativa sobre cursos i viatges d'idiomes. Oferta de cursos d'idiomes a Espanya i a l'estranger.

Cursos d'idiomes
Oferta de cursos d'idiomes a l'estranger.

La Mansión del Inglés
Web gratuïta destinada a l'aprenentatge de l'idioma anglès i que disposa de diversos recursos docents orientats a estudiants i professors (cursos, gramàtica, exercicis, etc.).

Anglesonline
Per a aprendre anglès de forma interactiva. De la Cambridge School.

Cursos d'anglès
L'agència Inter-schools organitza cursos d'anglès a Anglaterra i al Canadà.

Cursos a distància
Directori de cursos a distància impartits a l'Estat espanyol.

My Happy Planet
Per a aprendre idiomes, amb gent nadiua. Múltiples possibilitats.

Forvo
Guia de pronunciació de paraules de diversos idiomes.

CEINTEC
Cursos d'informàtica.

Infocurso
Portal d'Internet d'informació gratuïta, en el que es recull tota l'oferta formativa actualitzada, relativa als cursos dels centres de formació. Base de dades d'educació no reglada.

Aprende Más
Oferta de cursos per a estudiants i professionals, classificats en diverses categories. Cursos i màsters de postgrau. Directori-cercador d'universitats, carreres, màsters. Cercador de beques. Ofertes de treball.

CanalCursos
Cercador de cursos i formació.

ExpoCursos
Cursos i màsters.

Estudiantes.com
Cercador de cursos i màsters.

Oferta Formativa
Cercador de cursos.

CEREM
Màsters i cursos a distància.

ISED
Formació professional especialitzada.

TopCursos
Directori i cercador de webs de formació.

Don Cursos
Directori de cursos a distància i cursos on-line.

Apple Languages
Cursos d'idiomes a l'estranger: francès, alemany, italià, etc.

Mundoidiomas
Especialista en ensenyament d'idiomes a l'estranger.

CursosDistancia
Portal informatiu especialitzat en formació no presencial.

Formazion.com
Cursos i màsters per a la formació empresarial.

Guia de cursos
A GuiaDeCursos pots trobar tots els màsters, postgraus, carreres, cursos a distància, cursos presencials, cursos on-line... dels centres de més prestigi de l'Estat.

Education First (EF)
Escoles d'idiomes a l'estranger.

 

Inici


CULTURA I LLENGUA
Pàgines sobre cultura i llengua catalanes.

Cultura Generalitat de Catalunya
Web de la Generalitat de Catalunya, amb recursos de Cultura, Llengua Catalana i Esports.

Institut d'Estudis Catalans
Web oficial de l'IEC. Hi trobaràs la història de la institució, recursos de llengua catalana, programes i activitats de recerca, agenda, publicacions, enllaços, etc. Des d'aquesta pàgina, a més, pots fer consultes lingüístiques.

Associacions de Catalunya
La Direcció General d'Acció Cívica del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, posa a disposició la Web de les Associacions de Catalunya, una finestra oberta al servei de les entitats per a donar a conèixer les seves finalitats i actuacions principals arreu de Catalunya i a la resta del món.

Portal de la llengua catalana
Enlloc.com és una web molt útil, amb nombrosos recursos i serveis diversos sobre la llengua catalana. Aquí podràs resoldre els dubtes idiomàtics que tinguis, trobaràs models de documents, diccionaris i vocabularis de tot tipus, llibres d'estil, cursos de català, serveis de consulta, jocs de llengua, legislació, programari, etc.

Català en línia
Si tens qualsevol dubte sobre qüestions d'ortografia o de gramàtica de la llengua catalana, visita aquesta web de consulta. Hi col.laboren el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els Serveis Lingüístics de la Universitat Oberta de Catalunya i el Termcat.

Intercat
Aplec de recursos per aprendre català mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

Lingua Linguae - Serveis Lingüístics
Lingua Linguae us ofereix cursos personalitzats, traduccions, correccions, serveis de redacció, regals literaris, assessorament lingüístic...

És a dir
Portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

 

Inici


SERVEIS JOVENTUT
Webs de serveis per al jovent.

Secretaria General de Joventut
Pàgina de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb notícies, punts d'informació, habitatge i allotjament, entitats juvenils, etc.

Jove.cat
Portal per a la joventut, de la Generalitat de Catalunya.

Activitats per a la Joventut
Agenda d'activitats de la web anterior.

Oficina del Pla Jove
Catàleg d'activitats per a joves, ofertats per la Diputació de Barcelona.

Instituto de la Juventud
Pàgina del Instituto de la Juventud, dependent del Ministerio de Trabajos y Asuntos Sociales, amb informació variada.

Punts municipals d'Informació Juvenil
Directori de Serveis d'Informació Juvenil a la província de Barcelona. Directori per municipis, ordenats alfabèticament.

Carnet Jove
Tot sobre el Carnet Jove i els seus avantatges.

Servei Català del Voluntariat
Inclou notícies, cerca d'entitats, formació i recursos, informació i serveis, etc.

Joves.net
Xarxa de recursos d'informació juvenil.

 

Inici


TURISME JUVENIL
Webs d'informació turística per al jovent.

Turisme Juvenil de Catalunya
Seccions: Xarxa d'Albergs de Catalunya, Carnet Jove, Infotur Jove i Comunitat Jove.

Turisme Juvenil
Pàgina de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, amb informació adreçada al jovent sobre vacances i estades.

Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC)
Consulta les cases de colònies i els albergs de Catalunya i disfruta de les seves ofertes.

Turisme Catalunya
Pàgina de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, amb informació turística de Catalunya.

 

Inici


ORGANISMES DIVERSOS
Aquí tens una selecció de pàgines d'organismes oficials i no oficials.

Generalitat de Catalunya
Web oficial de la Generalitat de Catalunya, amb connexions a tots els departaments del govern català i organismes relacionats, així com informacions diverses.

Parlament de Catalunya
Web oficial del Parlament de Catalunya.

Govern central
Web oficial del govern espanyol, amb connexions a tots els ministeris i organismes depenents de l'Estat, així com informacions diverses.

Congrés dels Diputats
Web oficial del Congrés dels Diputats espanyol.

Senat
Web oficial del Senat espanyol.

Unió Europea
Web oficial de la Unió Europea.

Parlament Europeu
Web oficial del Parlament Europeu.

Organització de les Nacions Unides (ONU)
Web oficial de l'ONU.

UNESCO Catalunya
Pàgina del Centre UNESCO de Catalunya.

Fundació Catalana per a la Recerca
La Fundació Catalana per a la Recerca (FCR) és una institució privada sense afany de lucre que té per objectiu bàsic promoure el desenvolupament tecnològic i científic i difondre'l entre la societat civil de Catalunya.

Pangea-Comunicació per a la Cooperació
Pangea està orientada cap a les persones o entitats sense ànim de lucre que treballen per la pau, la justícia social, l'educació, la cooperació i el medi ambient.

ONGs i Grups
Base de dades d'organitzacions i col.lectius de l'Estat espanyol. Inclou agrupacions que treballen solidàriament en temes com Comerç Just, Cultura, Drets Humans, Desenvolupament, Ecologia, Educació, Interculturalitat, Laboral, Dona, Pau i Salut.

ONGs a Catalunya
Pàgina de la Federació Catalana d'Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament.

Amnistia Internacional Catalunya
Els objectius d’Amnistia Internacional són: el respecte, per part dels governs de tot el món, dels drets humans recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans i la defensa de les víctimes de violacions de drets humans.

Creu Roja
Web oficial de la Creu Roja.

Comitè Olímpic Internacional (COI)
Web oficial del Moviment Olímpic.

Fundació Barcelona Olímpica
La Fundació Barcelona Olímpica té com a finalitat difondre la realitat dels Jocs Olímpics de Barcelona, com també promocionar i investigar els valors culturals, ètics, esportius i de qualsevol ordre que emanen de l'ideari olímpic.

 

Inici


ESTAR INFORMAT
Notícies en titulars
Titulares.com

Premsa diària de Catalunya
El País | La Vanguardia | El Periódico de Catalunya |
Avui

Premsa digital catalana
Vilaweb | Diari de Barcelona | Barcelona Digital |
E-Notícies

Premsa estrangera
Le Monde |
New York Times

Premsa esportiva
Mundo Deportivo |
Sport

Ràdio-Televisió
TV Catalunya |
Catalunya Ràdio

Revistes
Revistes catalanes | El Temps |
National Geographic

Agències de notícies
Efe | Europa Press | Agència Catalana de Notícies (ACN) |
Bcnpress

Informació meteorològica
InfoMet

Agenda
Agenda Catalunya

 

Inici


INTERNET
Cercadors a Internet
Selecció de cercadors i directoris de recursos a Internet.

Traductors
Babylon | NCSA | Traduce Gratis | Sofcatalà | Internostrum | Traduïm | Translendium |
Go Translators | LinguaVoxLogos | WordReference | WorldLingo | Ultralingua | Lexicool | Reverso
Traductor automàtic Agestrad Google Translate Opentrad | La Vanguardia |

Enllaços de Catalunya
Selecció d'enllaços sobre Catalunya, a la secció d'Entorn d'aquesta web.

Enllaços d'interès general
Directori d'enllaços d'interès general, de diferents temes, a la secció de Favorits d'aquesta web.

 

IniciPàgina principal

© 1998 - BUXAWEB - Julià Buxadera i Vilà
Si vols afegir algun link en aquest directori
prem aquí